icon-calorifer

Info clienţi • Rebranşare.Debranşare.Sistare

Rebranşarea unui apartament/imobil la reteaua de alimentare cu energie termica se realizeaza fara taxa (manopera, golire instalatie), la solicitarea scrisa, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociatie de Proprietari).

Cererea de rebranşare trebuie sa contina obligatoriu:

  • datele de identificare ale solicitantului (adresa completa: strada, numar, bloc, apartament, sector);
  • acordul Asociatiei de Proprietari confirmat prin semnatura presedintelui si stampila Asociatiei de Proprietari (sau a titularului de contract daca este cazul);
  • un numar de telefon al solicitantului pentru a putea fi contactat de catre reprezentantii Regiei.
 

Modele de formulare de rebranşare:
Cerere de rebranşare la reţeaua de termoficare (Se transmite la Registratura RADET din str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa relatii@radet.ro.)

 

Precizări importante:

Debranşarea nu se execută în timpul sezonului de încălzire.

Documentaţiile de debranşare totală se înregistrează în intervalul de timp cuprins între 15 aprilie şi 31 august.

Cererile de debranşare parţială se pot depune până la data de 1 septembrie. Termenul de execuţie este 1 octombrie.

 

Modele de formulare de debranşare:
Adresă de intenţie de debranşare totală (Se transmite la Registratura RADET din str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa relatii@radet.ro.)
Cerere de debranşare parţială (Se transmite la Registratura RADET din str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa relatii@radet.ro.)
Cerere de debranşare părţi comune (Se transmite la Registratura RADET din str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa relatii@radet.ro.)
Cerere de debranşare totală (Face parte din dosarul pentru debranşare totală şi se depune la Departamentul Proiectare, Tehnic şi Avize din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucureşti, telefon: 0372.757.822; 0372.757.823.)
Acord Asociaţie de proprietari (Face parte din dosarul pentru debranşare totală şi se depune la Departamentul Poiectare, Tehnic și Avize din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucureşti, telefon: 0372.757.822; 0372.757.823.)
Acord vecini (Face parte din dosarul pentru debranşare totală şi se depune la Departamentul Proiectare, Tehnic şi Avize din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucureşti, telefon: 0372.757.822; 0372.757.823.)

 

Detalii privind eliberarea avizului tehnic de debranşare de la reţeaua de termoficare gasiţi aici.


Prevederi legislative

Condiţiile de aprobare şi sancţiunile în cazul debranşării/rebranşării sunt stipulate în următoarele acte normative:

Legea nr. 325/2006 - art. 30, 32 alin. c, 45 (1) b, 46

art. 30
(2) Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor condiţii cumulative:
a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala cât şi pe verticală;
b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotarârea adunarii generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire;
c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.
(4) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încalzire.
(5) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.
(6) Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.

art. 32
c) - operatorul serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat are dreptul sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.;

art. 45
(1) Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;
art. 46
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite în prezenta lege si în Legea nr. 51/2006, publicata în M.O. nr. 254/2006.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice - art. 47 alin. (1) e, 48 alin. (1),(2),(3)

art. 47
(1) Constituie contraventie în domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
art. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti împuterniciti ai ministrului mediului si gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite în prezenta lege.
(2) În vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii împuterniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, în conditiile legii, în cladiri, încaperi, la instalatii si în orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atât operatorii, cât si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor împuterniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor împuterniciti.

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica - art. 246, 247, 248 alin. 2, 249, 251, 252, 254, 303 alin. 3

art. 246
Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele conditii cumulative:
a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;
b) să existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransării asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;
c) să existe documentatia tehnică prevăzută la art. 254 lit. g);
d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spatiul pe care îl are în proprietate, după debransare.

art. 247
În situatia în care deconectarea se face cu intentia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinută în conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât conditiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influentate si să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

art. 248
Furnizorul are obligatia de a verifica îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 246 si 247 înainte de a emite avizul de deconectare.
(2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este îndreptătit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.

art. 251
Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situatii:
a) se intentionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuintă si nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spatiului cu destinatie de locuintă sau altă destinatie cu o sursă alternativă de producere a energiei termice.

art. 252
(1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părtile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
(2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul că acestia au înteles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creste.
(3) Proprietarii direct afectati sunt:
a) proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
b) proprietarii care au pereti comuni cu uscătoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

art. 254
Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:
(...) g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor;

art. 303
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea santiunilor se face de catre primari si/sau împuternicitii acestora si de reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente, dupa caz.

Sistarea furnizării energiei termice se face în conformitate cu prevederile art. 276 şi 277 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti:

Art.276
Operatorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:
a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;
b) neachitarea integrală a obligaţiilor de plată (facturi de energie termică, penalităţi aferente, rate de eşalonare a plăţilor);
c) nu aplică reducerea debitului absorbit la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau a dispecerului în condiţii de restricţii, cu excepţia utilizatorului de tip urban;
d) depăsirea sistematică a cantităţii de căldură consumate de utilizatorii de tip urban;
e) nu asigură calitatea şi cantitatea agentului termic restituit din instalaţiile de încălzire;
f) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice şi a puterii termice a instalaţiilor termice racordate la SACET şi prin aceasta afectează instalaţiilor furnizorului sau prejudiciază alţi utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;
g) în situaţia în care nu se asigură acces la instalaţiile şi echipamentele producătorului, furnizorului sau distribuitorului de energie termică. Refuzul utilizatorului de a permite reprezentantului furnizorului accesul la grupul de măsurare;
h) deteriorarea bunurilor patrimoniu public, inclusiv pentru intervenţii neautorizate asupra echipamentelor de măsurare;
i) utilizatorul consumă energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsurare;
j) utilizatorul nu exploatează şi nu întreţine instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energie termice şi nu asigură subsolurile curate şi iluminate.

Art.277
Întreruperile specificate la art. 276 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepţia lit. f) şi i) când preavizul este de 30 de minute şi se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.