icon-calorifer

Despre noi • Programe de investiţii

În Programul de Investiţii de Capital pe termen scurt, mediu şi lung, R.A.D.E.T. Bucureşti îşi propune realizarea unor obiective de investiţii care au ca finalitate asigurarea cu energie termică a consumatorilor în condiţii optime, la preţuri accesibile şi cu respectarea principiilor privind creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului, obiective majore ale politicii U.E.

Indicatorii cheie pe baza cărora se analizează gradul de atingere a obiectivului general sunt:

 • eficientizarea energetică a sistemului;
 • reducerea costurilor materiale şi de personal;
 • eliminarea treptată a subvenţiilor pentru energia termică livrată populaţiei;
 • creşterea calitaţii serviciului public;
 • atragerea de noi clienţi.

Obiectivele specifice ale proiectelor de investiţii vizează:

 • creşterea eficienţei energetice cu respectarea directivelor UE privind mediul înconjurător;
 • reducerea costurilor tehnologice şi de exploatare pentru asigurarea suportabilităţii serviciului la client;
 • asigurarea corectitudinii şi transparenţei în relaţiile comerciale cu clienţii, dar şi cu furnizorii de energie termică şi utilităţi;
 • asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului de furnizare a energiei termice.

Activităţile din cadrul programului sunt:

 • modernizarea şi retehnologizarea reţelelor termice de transport şi distribuţie;
 • modernizarea, optimizarea şi eficientizarea funcţionării centralelor termice proprii RADET;
 • modernizarea, retehnologizarea şi optimizarea funcţionării punctelor termice aflate în exploatarea RADET;
 • realizarea sistemului dispecer de supraveghere şi conducere operativă a sistemului de termoficare din Municipiul Bucureşti;
 • contorizarea energiei termice pe întregul lanţ tehnologic, până la client şi contorizarea tuturor consumurilor proprii RADET;
 • extinderea reţelelor de transport şi atragerea de noi clienţi.

Grupul ţintă este reprezentat de întreaga populaţie a Municipiului Bucureşti pentru care serviciul public de alimentare cu energie termică să fie asigurat din sistemul de termoficare.

Soluţiile tehnice propuse pentru îmbunătăţirea serviciului public urban de termoficare sunt:

Lucrările pentru reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie energie termică se concretizează în:

 • analiza şi după caz, redimensionarea reţelelor de transport şi distribuţie, corespunzător necesarului de energie termică;
 • refacerea izolaţiei la conducte;
 • înlocuirea conductelor clasice cu conducte de oţel preizolate prevăzute cu instalaţii de supraveghere a stării conductei şi semnalizare avarii şi cu posibilitatea transmiterii la distanţă a acestor informaţii;
 • instalarea de conducte de material plastic izolat pentru distribuţia apei calde de consum;
 • montarea de elemente de manevră/ secţionare (vane) în nodurile termice comandate local şi/ sau de la distanţă;
 • contorizarea pe magistrale şi în nodurile termice de secţionare între surse.

Ca o consecinţă a instalării robineţilor termostataţi în instalaţiile interioare ale blocurilor de locuinţe, pentru compensarea modificărilor rezistenţei hidraulice a instalaţiilor interioare introduse de acţionarea acestor robineţi, s-a realizat echilibrarea circuitelor de încălzire la blocuri prin montarea vanelor de echilibrare pe coloanele de încălzire.

Lucrările de modernizare a centralelor termice se referă la:

 • recalcularea necesarului de energie termică şi dimensionarea corespunzătoare a cazanelor şi instalaţiilor de ardere;
 • montarea de cazane moderne, cu randamente peste 91%, cu automatizarea întregului proces de ardere şi prevăzute cu arzătoare modulante;
 • fracţionarea, unde este posibil, a cazanelor, în mai multe unităţi de capacităţi mai mici pentru a asigura o mai bună adaptabilitate la nevoile de consum, mai ales pentru apă caldă de consum;
 • separarea circulaţiei agentului termic faţă de reţeaua de distribuţie prin intermediul buteliei de egalizare a presiunilor, ceea ce permite instalarea pompelor de circulaţie pe fiecare ramură de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
 • utilizarea pompelor cu turaţie variabilă pentru adaptarea debitelor la necesarul clientului şi economisirea energiei electrice de pompare;
 • automatizarea completă a centralei şi monitorizarea funcţionării şi parametrilor la dispecerat;
 • înlocuirea conductelor de distribuţie aferente centralelor cu conducte de oţel preizolate şi PEX.

Soluţiile prevăzute de proiecte sunt:

 • dotarea punctelor termice cu contoare pe circuitele secundare de încălzire şi apă caldă de consum;
 • înlocuirea conductelor principale (termice, sanitare, apă, canal) şi lucrări de construcţie, arhitectură în punctele termice;
 • înlocuirea elevatoarelor de la consumatorii racordaţi la SC-uri cu module termice pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum;
 • automatizarea întregului proces din punctele termice.

Având în vedere complexitatea şi amploarea sistemului de termoficare a Municipiului Bucureşti, s-a impus proiectarea unui sistem de conducere operativă care să includă toate obiectivele tehnologice (puncte şi module termice, noduri termice, surse şi reţele) şi care să asigure eficientizarea şi optimizarea producerii/ prelucrării, transportului şi distribuţiei agentului termic, în condiţii de creştere a siguranţei în funcţionarea şi a disponibilităţii sistemului de termoficare.

Rezultate aşteptate - Impactul asupra grupului ţintă

Serviciile publice au o dimensiune economică şi o dimensiune socială indisolubil legate între ele.

Strategia investiţională urmăreşte optimizarea celor două dimensiuni în sensul asigurării calităţii şi continuităţii serviciului la costuri suportabile pentru client. La baza tuturor proiectelor de reabilitare a sistemului centralizat de încălzire urbană stă criteriul de adaptare la nevoile, cerinţele şi posibilităţile de plată ale clientului. În acest sens, eficientizarea energetică (reducerea consumurilor şi a pierderilor), reducerea costurilor de exploatare-mentenanţă, dispecerizarea şi contorizarea completă a întregului lanţ tehnologic vor conduce la asigurarea unui preţ corect de vânzare a energiei termice către populaţie în condiţii de calitate corespunzătoare.

În al doilea rând, programul urmăreşte gestionarea eficientă a bugetului local şi atragerea de noi surse, ceea ce ar facilita trecerea la modul de bugetare pe programe.

Totodată, programul urmăreşte reducerea impactului negativ asupra mediului a tuturor activităţilor specifice prestării serviciului public de încălzire urbană din sistemul centralizat.

Rezultatele care se aşteaptă în urma implementării acestui program doresc să răspundă obiectivului general al strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme centralizate de încălzire urbană.