icon-calorifer

Despre noi • Programe de investiții

În Programul de Investiții de Capital pe termen scurt, mediu și lung, R.A.D.E.T. București își propune realizarea unor obiective de investiții care au ca finalitate asigurarea cu energie termică a consumatorilor în condiții optime, la prețuri accesibile și cu respectarea principiilor privind creșterea eficienței energetice și protecția mediului, obiective majore ale politicii U.E.

Indicatorii cheie pe baza cărora se analizează gradul de atingere a obiectivului general sunt:

 • eficientizarea energetică a sistemului;
 • reducerea costurilor materiale și de personal;
 • eliminarea treptată a subvențiilor pentru energia termică livrată populației;
 • creșterea calitații serviciului public;
 • atragerea de noi clienți.

Obiectivele specifice ale proiectelor de investiții vizează:

 • creșterea eficienței energetice cu respectarea directivelor UE privind mediul înconjurător;
 • reducerea costurilor tehnologice și de exploatare pentru asigurarea suportabilității serviciului la client;
 • asigurarea corectitudinii și transparenței în relațiile comerciale cu clienții, dar și cu furnizorii de energie termică și utilități;
 • asigurarea calității și continuității serviciului de furnizare a energiei termice.

Activitățile din cadrul programului sunt:

 • modernizarea și retehnologizarea rețelelor termice de transport și distribuție;
 • modernizarea, optimizarea și eficientizarea funcționării centralelor termice proprii RADET;
 • modernizarea, retehnologizarea și optimizarea funcționării punctelor termice aflate în exploatarea RADET;
 • realizarea sistemului dispecer de supraveghere și conducere operativă a sistemului de termoficare din Municipiul București;
 • contorizarea energiei termice pe întregul lanț tehnologic, până la client și contorizarea tuturor consumurilor proprii RADET;
 • extinderea rețelelor de transport și atragerea de noi clienți.

Grupul țintă este reprezentat de întreaga populație a Municipiului București pentru care serviciul public de alimentare cu energie termică să fie asigurat din sistemul de termoficare.

Soluțiile tehnice propuse pentru îmbunătățirea serviciului public urban de termoficare sunt:

Lucrările pentru reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termică se concretizează în:

 • analiza și după caz, redimensionarea rețelelor de transport și distribuție, corespunzător necesarului de energie termică;
 • refacerea izolației la conducte;
 • înlocuirea conductelor clasice cu conducte de oțel preizolate prevăzute cu instalații de supraveghere a stării conductei și semnalizare avarii și cu posibilitatea transmiterii la distanță a acestor informații;
 • instalarea de conducte de material plastic izolat pentru distribuția apei calde de consum;
 • montarea de elemente de manevră/ secționare (vane) în nodurile termice comandate local și/ sau de la distanță;
 • contorizarea pe magistrale și în nodurile termice de secționare între surse.

Ca o consecință a instalării robineților termostatați în instalațiile interioare ale blocurilor de locuințe, pentru compensarea modificărilor rezistenței hidraulice a instalațiilor interioare introduse de acționarea acestor robineți, s-a realizat echilibrarea circuitelor de încălzire la blocuri prin montarea vanelor de echilibrare pe coloanele de încălzire.

Lucrările de modernizare a centralelor termice se referă la:

 • recalcularea necesarului de energie termică și dimensionarea corespunzătoare a cazanelor și instalațiilor de ardere;
 • montarea de cazane moderne, cu randamente peste 91%, cu automatizarea întregului proces de ardere și prevăzute cu arzătoare modulante;
 • fracționarea, unde este posibil, a cazanelor, în mai multe unități de capacități mai mici pentru a asigura o mai bună adaptabilitate la nevoile de consum, mai ales pentru apă caldă de consum;
 • separarea circulației agentului termic față de rețeaua de distribuție prin intermediul buteliei de egalizare a presiunilor, ceea ce permite instalarea pompelor de circulație pe fiecare ramură de distribuție a agentului termic pentru încălzire;
 • utilizarea pompelor cu turație variabilă pentru adaptarea debitelor la necesarul clientului și economisirea energiei electrice de pompare;
 • automatizarea completă a centralei și monitorizarea funcționării și parametrilor la dispecerat;
 • înlocuirea conductelor de distribuție aferente centralelor cu conducte de oțel preizolate și PEX.

Soluțiile prevăzute de proiecte sunt:

 • dotarea punctelor termice cu contoare pe circuitele secundare de încălzire și apă caldă de consum;
 • înlocuirea conductelor principale (termice, sanitare, apă, canal) și lucrări de construcție, arhitectură în punctele termice;
 • înlocuirea elevatoarelor de la consumatorii racordați la SC-uri cu module termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 • automatizarea întregului proces din punctele termice.

Având în vedere complexitatea și amploarea sistemului de termoficare a Municipiului București, s-a impus proiectarea unui sistem de conducere operativă care să includă toate obiectivele tehnologice (puncte și module termice, noduri termice, surse și rețele) și care să asigure eficientizarea și optimizarea producerii/ prelucrării, transportului și distribuției agentului termic, în condiții de creștere a siguranței în funcționarea și a disponibilității sistemului de termoficare.

Rezultate așteptate - Impactul asupra grupului țintă

Serviciile publice au o dimensiune economică și o dimensiune socială indisolubil legate între ele.

Strategia investițională urmărește optimizarea celor două dimensiuni în sensul asigurării calității și continuității serviciului la costuri suportabile pentru client. La baza tuturor proiectelor de reabilitare a sistemului centralizat de încălzire urbană stă criteriul de adaptare la nevoile, cerințele și posibilitățile de plată ale clientului. În acest sens, eficientizarea energetică (reducerea consumurilor și a pierderilor), reducerea costurilor de exploatare-mentenanță, dispecerizarea și contorizarea completă a întregului lanț tehnologic vor conduce la asigurarea unui preț corect de vânzare a energiei termice către populație în condiții de calitate corespunzătoare.

În al doilea rând, programul urmărește gestionarea eficientă a bugetului local și atragerea de noi surse, ceea ce ar facilita trecerea la modul de bugetare pe programe.

Totodată, programul urmărește reducerea impactului negativ asupra mediului a tuturor activităților specifice prestării serviciului public de încălzire urbană din sistemul centralizat.

Rezultatele care se așteaptă în urma implementării acestui program doresc să răspundă obiectivului general al strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme centralizate de încălzire urbană.