Autoritatea Naţ. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunală

 
Regulament cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

din 20/03/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350bis din 23/05/2007


 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
  Domeniul de aplicare

   Art. 1. - (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare serviciu de alimentare cu energie termică, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, indiferent de mărimea acestora.
   (2) Prezentul regulament-cadru reglementează desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată în scopuri industriale şi pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului, precum şi relaţiile dintre operator şi utilizator.
   (3) Prevederile regulamentului-cadru se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele de alimentare cu energie termică.
   (4) Operatorii serviciului de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.
   (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în acest regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene, asociaţiile de dezvoltare comunitară şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciul de alimentare cu energie termică, pe baza unor studii de specialitate.
   Art. 2. - (1) Serviciul de alimentare cu energie termică se înfiinţează şi se organizează la nivelul tuturor localităţilor care dispun de o infrastructură tehnico-edilitară specifică aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale ori asociaţiei de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET.
   (2) Serviciul de alimentare cu energie termică se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
   a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;
   b) dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale;
   c) diminuarea impactului asupra mediului;
   d) promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie;
   e) reglementarea şi transparenţa tarifelor şi preţurilor energiei termice;
   f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul public de alimentare cu energie termică;
   g) "un condominiu - un sistem de încălzire".
   Art. 3. - Infrastructura tehnico-edilitară specifică, aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale ori asociaţiei de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând din construcţii, instalaţii, echipamente, dotări specifice şi mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice pe teritoriul localităţilor, care cuprinde:
   a) centrale termice şi/sau centrale electrice în cogenerare;
   b) reţele de transport;
   c) puncte termice/staţii termice;
   d) reţele de distribuţie;
   e) construcţii şi instalaţii auxiliare;
   f) branşamente, până la punctele de delimitare/separare;
   g) sisteme de măsură, control şi automatizare.
   Art. 4. - În sensul prezentului regulament, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:
   4.1. acces la reţea - dreptul operatorilor şi al utilizatorilor de a se racorda/branşa, în condiţiile legii, la reţelele termice;
   4.2. acord de furnizare de energie termică - acord scris care se dă de către furnizor, în legătură cu posibilităţile de livrare de energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalaţiile sale;
   4.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic şi pentru transmiterea energiei termice;
   4.4. agent termic primar - fluidul care circulă în instalaţiile de producere şi transport al energiei termice;
   4.5. agent termic secundar - fluidul care circulă în instalaţiile de distribuţie şi de utilizare a energiei termice;
   4.6. apă caldă de consum - apa caldă care îndeplineşte condiţii de potabilitate, utilizată în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;
   4.7. autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;
   4.8. autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
   4.9. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem şi care au drept consecinţă reducerea siguranţei de funcţionare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;
   4.10. aviz de racordare - avizul scris care se dă de către furnizor în legătură cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalaţiile sale;
   4.11. branşament termic - legătura fizică dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizator;
   4.12. centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cogenerare;
   4.13. centrală termică - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică;
   4.14. cogenerare - producere simultană de energie termică şi de energie electrică şi/sau mecanică în instalaţii tehnologice special realizate pentru aceasta;
   4.15. condensat - apa obţinută prin condensarea aburului utilizat;
   4.16. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar restul, din părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;
   4.17. consum de energie termică - cantitatea de căldură reţinută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferenţă între cantitatea de căldură primită şi cea restituită;
   4.18. consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spaţiilor din clădiri industriale, instituţii, locuinţe etc.;
   4.19. consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;
   4.20. consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalaţiile proprii;
   4.21. contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit şi doi senzori de temperatură;
   4.22. contract de furnizare - contractul încheiat între distribuitorii/furnizorii de energie termică, persoane juridice române, autorizate şi/sau licenţiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distribuţia energiei termice în scopul vânzării acesteia şi utilizator, cuprinzând cel puţin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi de autoritatea naţională de reglementare competentă prin contractele-cadru;
   4.23. convenţie - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator şi un utilizator, prin care se stabilesc condiţiile de facturare şi plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;
   4.24. distribuţie a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reţeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea reţelelor termice de distribuţie;
   4.25. distribuitor - operatorul care are şi calitatea de a presta serviciul de distribuţie a energiei termice;
   4.26. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistenţe şi integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;
   4.27. exploatare - ansamblul de operaţii şi acţiuni executate pentru asigurarea continuităţii proceselor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor şi lucrărilor de întreţinere curentă;
   4.28. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori;
   4.29. furnizor - operatorul care are şi calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;
   4.30. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;
   4.31. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcţionare sau a parametrilor funcţionali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalaţie, indiferent de efectul asupra utilizatorilor şi fără consecinţe deosebite asupra instalaţiilor;
   4.32. index de pornire - valoarea pe care o indică afişajul unui contor de energie termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcţiune;
   4.33. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor şi pentru care sunt prevăzute sancţiuni în licenţă, în cazul nerealizării acestora;
   4.34. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute sancţiuni în licenţă sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizării lor;
   4.35. instalaţii de producere a energiei termice - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă. În sensul prezentului regulament nu sunt cuprinse instalaţiile centralelor electrice în cogenerare;
   4.36. instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare (altele decât cele din punctele termice şi centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă şi se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;
   4.37. instalaţii de transformare a energiei termice - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile utilizatorilor;
   4.38. instalaţii ale utilizatorilor - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;
   4.39. intervenţie accidentală - complex de activităţi ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor şi avariilor ce apar accidental în instalaţiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundaţii, alunecări de teren etc.);
   4.40. întreţinere curentă - ansamblul de operaţii de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;
   4.41. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat şi de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;
   4.42. loc de consum - ansamblul instalaţiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeaşi incintă, la aceeaşi adresă, alimentate din una sau mai multe staţii termice/centrale termice;
   4.43. manevră - ansamblul de operaţii prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor şi elementelor sau schema tehnologică în care funcţionează acestea;
   4.44. mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalaţie sau material de referinţă care furnizează informaţii de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;
   4.45. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a presta integral activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulţi operatori;
   4.46. preţ - contravaloarea unităţii de energie termică furnizată unui utilizator;
   4.47. preţ binom - preţul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, şi pe o sumă variabilă, proporţională cu consumul efectuat în perioada respectivă;
   4.48. preţ local - preţul format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorităţii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are şi calitatea de furnizor;
   4.49. preţ local pentru populaţie - preţul pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;
   4.50. producător de energie termică - operator, titular de licenţă pentru producerea energiei termice;
   4.51. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;
   4.52. punct de delimitare/separare a instalaţiilor - locul în care intervine schimbarea proprietăţii asupra instalaţiilor unui SACET;
   4.53. punct termic - ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator. Punctul termic poate să aparţină utilizatorului sau să fie în utilizarea operatorului;
   4.54. putere termică sau debitul de energie termică al instalaţiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;
   4.55. putere termică absorbită - cantitatea de căldură reţinută din agenţii termici, în unitatea de timp, în instalaţiile de transformare sau de utilizare;
   4.56. putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalaţiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;
   4.57. putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator şi înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;
   4.58. putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului, convenită ca valoare şi durată pe baza datelor de proiect;
   4.59. putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricţii) unui utilizator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor agregate şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12C;
   4.60. racord termic - legătura dintre o reţea termică şi o staţie sau punct termic şi/sau utilizator de energie termică;
   4.61. racord utilizator - legătura dintre o reţea de transport şi/sau distribuţie la instalaţiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;
   4.62. reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcţiune;
   4.63. regim de limitare (de restricţii) a consumului - situaţie în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilităţii pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacităţi de producere sau a unor reţele de transport şi distribuţie a energiei termice;
   4.64. reţea termică - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare, altele decât cele existente la producător, şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu şi controlat între producători şi staţiile şi/sau punctele termice sau utilizatori;
   4.65. repartitor de costuri - aparat cu indicaţii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:
   - energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;
   - energiei termice conţinute în apa caldă de consum şi volumul apei calde de consum care trece prin aparat;
   4.66. repartizare a costurilor - totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu;
   4.67. retehnologizare - ansamblul de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepţii tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creşterii producţiei, reducerii consumurilor specifice etc;
   4.68. schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice şi hidromecanice a echipamentelor, instalaţiilor şi ansamblurilor de instalaţii în care vor funcţiona acestea normal şi care îndeplinesc condiţiile de siguranţă maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate şi economicitate, în funcţie de echipamentele disponibile;
   4.69. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puţin doi utilizatori racordaţi la SACET;
   4.70. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori;
   4.71. sistem pauşal - modul de stabilire a consumului de energie termică în funcţie de puterea termică şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;
   4.72. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelaşi fel, armăturile şi instalaţiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcţionează şi este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;
   4.73. situaţie de avarie - situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii din sistemul de producere, transport şi/sau distribuţie a energiei termice, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale;
   4.74. stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalaţiile în cadrul schemelor tehnologice;
   4.75. sondă (senzor) de temperatură - subansamblu al unui contor de energie termică imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecţie) care emite un semnal prelucrabil, în funcţie de temperatura fluidului respectiv;
   4.76. staţie termică - ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului mai multor utilizatori;
   4.77. subconsumator - persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsură al utilizatorului;
   4.78. suprafaţă echivalentă termic - mărime convenţională care caracterizează puterea termică a unei suprafeţe de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în condiţiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru pătrat de suprafaţă echivalentă termic cedează 525 W;
   4.79. tarif binom - tariful a cărui structură se compune dintr-o parte fixă constantă şi o parte variabilă proporţională cu consumul;
   4.80. taxă de putere termică - sumă fixă, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termică (debit) avizată de autoritatea de reglementare competentă;
   4.81. traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcţie de volum sau masă ori în funcţie de debitul volumetric sau masic;
   4.82. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la reţelele termice de distribuţie sau la utilizatorii racordaţi direct la reţelele termice de transport;
   4.83. transportator - operatorul care are şi calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice;
   4.84. utilizator de energie termică - unul sau mai mulţi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv;
   4.85. utilizator de tip agricol - utilizatorul care foloseşte energia termică în sere, pentru creşterea păsărilor şi animalelor, pentru fabricile de nutreţuri combinate, pentru staţiile de uscat şi granulat furaje verzi, staţiile de sortare ouă, fructe şi legume, staţiile de uscat cereale şi de condiţionat seminţe, precum şi pentru alţi utilizatori similari;
   4.86. utilizator de tip industrial - utilizatorul, cu excepţia celui agricol, care foloseşte de regulă energia termică în scopuri tehnologice;
   4.87. utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea spaţiilor comerciale şi prepararea apei calde de consum;
   4.88. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectivelor social-culturale şi pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populaţie se încadrează în consum de tip urban;
   4.89. zonă de protecţie/siguranţă - zonă adiacentă construcţiilor şi instalaţiilor SACET, extinsă şi în spaţiu, în care se introduc restricţii sau interdicţii privind regimul construcţiilor şi de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecţiei şi a funcţionării normale a obiectivului energetic, precum şi în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;
   4.90. zonă unitară de încălzire - areal geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluţie tehnică de încălzire.
   Art. 5. - Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de alimentare cu energie termică, pe întregul ciclu tehnologic specific activităţilor de producere, transport, transformare, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv a activităţilor privind dezvoltarea, retehnologizarea şi reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termică, are ca obiectiv:
   a) asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului;
   b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;
   c) accesibilitatea preţurilor la consumator;
   d) asigurarea competiţiei în producerea şi furnizarea energiei termice, în condiţiile accesului reglementat al producătorilor şi utilizatorilor la reţelele termice de transport şi distribuţie;
   e) creşterea eficienţei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuţia, până la furnizarea şi utilizarea energiei termice, precum şi asigurarea viabilităţii economice durabile a sistemului;
   f) asigurarea transparenţei în stabilirea preţurilor şi a tarifelor la energia termică;
   g) instituirea şi respectarea regimului de conducere, exploatare şi control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;
   h) realizarea obiectivelor locale şi naţionale privind protecţia mediului prin reducerea emisiilor de noxe şi a gradului de poluare;
   i) creşterea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor;
   j) proiectarea, execuţia şi exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.
   Art. 6. - Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele standardelor de performanţă aprobate de autoritatea de reglementare competentă.
   Art. 7. - (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termică, sub formă de apă fierbinte, apă caldă, abur, agent termic pentru încălzire şi de apă caldă pentru consum, este obligatorie şi se realizează prin montarea, de regulă, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaţiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.
   (2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conductele de transport sau de distribuţie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.
   (3) Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin sau sunt în administrarea producătorului ori operatorului serviciului, după caz, iar cele din aval aparţin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Noţiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre producător spre utilizator.
   (4) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părţilor, se stabileşte prin contract valoarea corecţiei datorate pierderilor de căldură şi de agent termic între punctul de delimitare şi punctul de măsurare.
   Art. 8. - (1) În toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea făcându-se la perechea de flanşe din aval de armătura de separare.
   (2) Delimitarea instalaţiilor la armăturile de separare se face între:
   a) producător şi operatorul serviciului;
   b) operatorul serviciului care exploatează reţelele de transport şi distribuţie şi utilizatorul de tip industrial, agricol, urban sau comercial;
   c) utilizator şi subconsumatorul său.
   Art. 9. - Delimitarea la limita incintei se face astfel:
   a) la limita de proprietate a producătorului, în cazul alimentării în exclusivitate a unui utilizator, direct dintr-o centrală termică sau centrală de producere a energiei electrice în cogenerare, prin conducte care nu fac parte din reţeaua publică de transport a energiei termice şi nu trec pe domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
   b) la limita de proprietate pe care se află amplasată centrala termică sau de producere a energiei electrice în cogenerare, făcându-se şi delimitarea dintre producător şi transportator;
   c) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unei staţii termice amplasate în afara incintei acestuia şi din care se alimentează mai mulţi utilizatori;
   d) la limita de proprietate a utilizatorului, pe proprietatea acestuia, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unui punct termic, indiferent dacă acesta se află în proprietatea utilizatorului sau în cea a furnizorului;
   e) la limita staţiei termice aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanţă de zidul staţiei, în afara acesteia;
   f) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distribuţie, în cazul când reţelele termice care alimentează mai mulţi utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Documentaţie tehnică

   Art. 10. - (1) Prezentul regulament-cadru stabileşte documentaţia tehnică minimă din toate unităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.
   (2) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.
   (3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în unităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice se vor folosi tipizate şi/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competentă.
   (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-cadru.
   Art. 11. - Proiectarea şi executarea sistemelor de producere, transport sau distribuţie centralizată a energiei termice sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare avizate, după caz, de autorităţile de reglementare competente.
   Art. 12. - (1) Documentaţiile referitoare la construcţiile energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".
   (2) Fiecare operator va avea şi va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:
   a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;
   b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;
   c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;
   d) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;
   e) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcţie de modificările efectuate de operator;
   f) cărţile tehnice ale construcţiilor;
   g) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;
   h) procesele-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
   i) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
   j) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu:
   - procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
   - procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;
   - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
   - procese-verbale de punere în funcţiune şi, după caz, de dare în exploatare;
   - lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;
   - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;
   k) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
   l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
   m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
   n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor şi amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;
   o) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu, trecute în fişele de post, pentru întreg personalul;
   p) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;
   q) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;
   r) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;
   s) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
   t) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;
   u) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanţurile de mediu.
   (3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.
   Art. 13. - (1) Documentaţia de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenţi economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.
   (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.
   (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie, modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.
   (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant fără avizul acestuia.
   Art. 14. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de producere, transport şi/sau distribuţie a energiei termice, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul energetic de interes local, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 12 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
   (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhivă.
   (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.
   (4) La încheierea activităţii, operatorul va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.
   (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
   a) data întocmirii documentului;
   b) numărul de exemplare originale;
   c) calitatea celui care a întocmit documentul;
   d) numărul de copii executate;
   e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
   f) data fiecărei revizii sau actualizări;
   g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
   h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
   i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat şi a celor care le-au restituit;
   Art. 15. - (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fişe tehnice, care vor conţine toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.
   (2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se vor trece date privind:
   a) incidentele sau avariile;
   b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
   c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
   d) reparaţiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;
   e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
   f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparaţiei accidentale sau planificate;
   g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparaţia accidentală sau planificată;
   h) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
   i) comportarea neconformă în exploatare între două reparaţii planificate;
   j) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
   k) data scadentă a următoarei verificări periodice;
   l) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.
   (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru agregatele de bază, pentru fundaţiile utilajelor şi echipamentelor, pentru instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru instalaţiile de comandă, teletransmisie şi telecomunicaţii.
   (4) Pentru baraje, canale de aducţiune şi evacuare, clădiri, coşuri de fum şi altele asemenea, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, cazane şi recipiente sub presiune se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.
   (5) Separat de fişele tehnice, pentru agregatele de bază (echipament sau aparataj) se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.
   (6) În activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, operatorii care sunt licenţiaţi de A.N.R.E. pentru această activitate au obligaţia să aplice Regulamentul de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 35/2002.
   Art. 16. - (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, mori de cărbune, degazoare etc.), precum şi principalele instalaţii mecanice (rezervoare, ascensoare, stăvilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuţe indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.
   (2) Toate echipamentele menţionate la alin. (1), precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente trebuie să fie numerotate şi inscripţionate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării.
   (3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalaţiilor (schemele normale de funcţionare electrice şi termomecanice), cât şi, după caz, cele ale instalaţiilor de auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalaţiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal şi de siguranţă etc.), potrivit specificului activităţii şi atribuţiilor.
   (4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a instalaţiilor conform alin. (2).
   (5) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.
   Art. 17. - (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
   (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin:
   a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de operare;
   b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
   c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiţii normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune etc.);
   d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcţionării în exploatare normală;
   e) parametrii normali, limită şi de avarie ai echipamentului;
   f) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;
   g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor;
   h) reguli de anunţare şi adresare;
   i) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;
   j) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.
   (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.
   (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei menţiuni "valabil pe anul .....". Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.
   Art. 18. - (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
   (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
   a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
   b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz:
   - alimentarea cu combustibil;
   - tratarea chimică a apei;
   - cazane de abur;
   - cazane de apă fierbinte;
   - cazane de apă caldă;
   - turbine cu abur sau gaze, motoare termice;
   - generatoare electrice;
   - boilere de termoficare;
   - circuitul hidrotehnic şi de răcire;
   - instalaţiile de aer comprimat;
   - reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice;
   - instalaţiile electrice ale serviciilor interne şi racord la sistem;
   - instalaţii de control, măsură şi automatizare;
   - instalaţiile de comandă, semnalizări blocaje şi protecţii;
   - instalaţii de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, reţea, hidranţi exteriori şi interiori);
   - instalaţii de evacuare a zgurii şi cenuşii;
   - alte instalaţii definitorii pentru procesul tehnologic;
   c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate şi instalaţii auxiliare, după caz:
   - pompe de alimentare;
   - pompe de circulaţie;
   - degazoare;
   - staţii de reducere-răcire, staţii de răcire, staţii de reducere;
   - preîncălzitoare de apă;
   - transformatoare de abur;
   - ventilatoare de aer şi gaze de ardere;
   - preîncălzitoare de aer şi calorifere;
   - alte agregate şi instalaţii auxiliare componente ale procesului tehnologic;
   d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
   e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
   f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;
   g) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.
   Art. 19. - (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalaţie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.
   (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcţionare a elementelor componente.
   (3) Abaterile de la funcţionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de operare şi de conducere operativă.
   Art. 20. - (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.
   (2) Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Îndatoririle personalului operativ

   Art. 21. - (1) Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.
   (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, competenţele şi responsabilităţile personalului operativ se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.
   (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:
   a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;
   b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
   c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
   d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic;
   e) existenţa teletransmisiei datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;
   f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor, avariilor şi incendiilor.
   (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii, amplasate în locuri diferite.
   Art. 22. - Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de operare, privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în:
   a) supravegherea instalaţiilor;
   b) controlul curent al instalaţiilor;
   c) executarea de manevre;
   d) lucrări de întreţinere periodică;
   e) lucrări de întreţinere neprogramate;
   f) lucrări de intervenţii accidentale.
   Art. 23. - (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.
   (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.
   Art. 24. - (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să menţină regimul cel mai sigur şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.
   (2) Instalaţiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcţiune sau izolat sub presiune.
   (3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri şi începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezervă rece" în starea "în rezervă caldă" şi se face pe toată perioada cât acesta este "în rezervă caldă" sau "în funcţionare", în condiţiile stabilite la art. 20.
   (4) În cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucţiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.
   (5) În cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucţiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor

   Art. 25. - (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu energie termică şi al continuităţii alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile aparţinând SACET, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
   (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament şi se vizează, după caz, de autoritatea administraţiei publice locale.
   (3) Modul de analiză şi evidenţă a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalaţiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform NTE 004/2005, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 8/2005.
   (4) În cazul în care evenimentele produc consecinţe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispoziţiilor prezentului regulament de serviciu.
   Art. 26. - Evenimentele ce se analizează se referă în principal la:
   a) defecţiuni curente;
   b) deranjamente din centralele termice, reţelele de transport şi de distribuţie;
   c) incidente şi avarii;
   d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;
   e) limitările de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem.
   Art. 27. - (1) Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienţă a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora.
   (2) Defecţiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor şi se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.
   (3) Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defecţiuni.
   Art. 28. - Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentaţi de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie aferentă unei staţii termice sau a unei centrale termice de cartier.
   Art. 29. - Deranjamentele din centralele termice constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod direct producerea de energie termică, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. Se consideră deranjament şi declanşările agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcţiune a agregatului de rezervă.
   Art. 30. - Se consideră incidente următoarele evenimente:
   a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor de producere a energiei termice indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;
   b) declanşarea sau oprirea forţată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanşarea automată a rezervei şi care conduce la reducerea cantităţii de energie termică produsă, transportată sau furnizată;
   c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.
   Art. 31. - Nu se consideră incidente următoarele evenimente:
   a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;
   b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
   c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;
   d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;
   e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;
   f) oprirea unor instalaţii care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.
   Art. 32. - Se consideră avarii următoarele evenimente:
   a) întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip urban pe o perioadă mai mare de 4 ore;
   b) întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
   c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durată mai mare de 72 de ore;
   d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă face ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
   e) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de o oră;
   f) întreruperea parţială sau totală a alimentării cu energie termică a localităţilor pe o durată mai mare de 30 de minute.
   Art. 33. - Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.
   Art. 34. - (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.
   (2) Trimestrial, operatorii vor informa autorităţile de reglementare competente asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat.
   Art. 35. - Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:
   a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;
   b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
   c) condiţiile care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
   d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
   e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
   f) situaţia funcţionării semnalizărilor, protecţiilor şi automatizărilor;
   g) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;
   h) efectele asupra utilizatorilor de energie termică, utilităţile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
   i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;
   j) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
   k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
   l) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;
   m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;
   n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.
   Art. 36. - (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
   (2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.
   (3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, a deficienţelor echipamentului, a calităţii slabe a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.
   (4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.
   (5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.
   Art. 37. - (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fişă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
   (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 35.
   Art. 38. - (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continuă cu energie termică, operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.
   (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale.
   Art. 39. - (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare.
   (2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fişa incidentului.
   (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.
   (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.
   Art. 40. - (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.
   (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează.
   (3) La încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 14 alin. (4).

   SECŢIUNEA a 5-a
  Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor

   Art. 41. - (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu energie termică şi a continuităţii alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând SACET.
   (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.
   Art. 42. - Manevrele în instalaţii se execută pentru:
   a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii, fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;
   b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
   c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii, executate cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.
   Art. 43. - În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.
   Art. 44. - Manevrele trebuie concepute astfel încât:
   a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;
   b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;
   c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;
   d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare;
   e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
   f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;
   g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.
   Art. 45. - Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.
   Art. 46. - Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevră, care trebuie să conţină:
   a) tema manevrei;
   b) scopul manevrei;
   c) succesiunea operaţiilor;
   d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;
   e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor.
   Art. 47. - După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:
   a) foaie de manevră permanentă al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
   - manevre curente;
   - anumite manevre programate, cu caracter curent;
   - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;
   b) foaie de manevră pentru manevre programate al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.
   Art. 48. - Manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.
   Art. 49. - (1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.
   (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.
   (3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.
   (4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză conform procedurilor aprobate.
   Art. 50. - Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.
   Art. 51. - Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.
   Art. 52. - (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelaşi personal chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă, în condiţiile legii.
   (2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de alimentare cu energie termică.
   Art. 53. - Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
   Art. 54. - (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice şi punere în funcţiune.
   (2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.
   (3) După terminarea probelor mecanice şi eventual a rodajului în gol se face recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcină şi probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.
   Art. 55. - (1) Constatările, informaţiile şi anunţările operative legate de manevre, funcţionarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidenţele operative, atât de persoana care le comunică, cât şi de persoana care le primeşte, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum şi numele şi funcţia acestuia.
   (2) Dispoziţiile şi aprobările operative se vor înscrie în evidenţele operative atât de persoana care le dă, cât şi de persoana care le primeşte, notându-se datele de identificare şi ora.
   Art. 56. - (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.
   (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionare a echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.
   (3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor şi demontărilor de flanşe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum şi admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor.
   Art. 57. - (1) Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente şi incendii, precum şi în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalaţiilor respective, personalul de deservire operativă şi de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.
   (2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră şi cu asistenţă tehnică.
   Art. 58. - Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalaţiile termomecanice din SACET trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalaţii şi să le aplice.

   CAPITOLUL II
  Producerea energiei termice

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

   Art. 59. - (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalaţiile din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru locuinţe, instituţii publice, agenţi economici etc.
   (2) Activitatea de producere a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzise orice discriminări.
   Art. 60. - Exploatarea instalaţiilor de producere a energiei termice se va realiza avându-se în vedere următoarele:
   a) funcţionarea de durată, fără avarii, cu disponibilitate maximă, în scopul asigurării continuităţii în alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;
   b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor şi calităţii agentului termic, precum şi a domeniului de reglare a sarcinii;
   c) asigurarea regimului economic de funcţionare, având la bază instrucţiunile furnizorului de echipament şi probele la punerea în funcţiune a instalaţiei.
   Art. 61. - În fişa postului personalului de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atribuţii:
   a) asigurarea funcţionării sigure şi continue a instalaţiilor astfel încât alimentarea cu energie termică a utilizatorilor să se facă fără întreruperi;
   b) cunoaşterea instalaţiilor pe care le are în exploatare şi a instrucţiunilor de exploatare;
   c) asigurarea unei exploatări conform instrucţiunilor şi diagramelor de reglaj;
   d) menţinerea echipamentelor şi a instalaţiilor în stare de funcţionare perfectă în scopul evitării degradării în sau deteriorărilor;
   e) menţinerea în limitele prescrise a parametrilor agenţilor termici, conform regimurilor de funcţionare stabilite;
   f) cunoaşterea şi respectarea prevederilor referitoare la instalaţiile pe care le deserveşte/întreţine.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Exploatarea instalaţiilor de producere a energiei termice

   Art. 62. - Instalaţiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzător instrucţiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instrucţiunile furnizorului şi proiectantului, privitor la:
   a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare şi de oprire, în corelaţie cu agregatele care îl deservesc şi pe care le deserveşte;
   b) parametrii limită la care se interzice exploatarea;
   c) cazurile în care instalaţia trebuie oprită imediat;
   d) parametrii de funcţionare economică pentru asigurarea consumului specific şi propriu tehnologic minim, în funcţie de sarcină;
   e) parametrii de control privind funcţionarea sigură, inclusiv a instalaţiilor auxiliare.
   Art. 63. - Instalarea, exploatarea şi verificarea agregatelor de cazane şi schimbătoarelor de căldură pentru prepararea agenţilor termici, inclusiv a transformatoarelor de abur, trebuie să corespundă proiectelor şi condiţiilor tehnice de calitate conform normelor şi prescripţiilor în vigoare.
   Art. 64. - La locurile de muncă specifice vor fi afişate instrucţiuni privind atribuţiile şi responsabilităţile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime şi minime ale parametrilor admişi ale instalaţiei de producere a energiei termice, valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific şi propriu tehnologic, diagrama de reglaj în funcţie de condiţiile meteorologice, modul de intervenţie a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii.
   Art. 65. - (1) Cazanele, precum şi alte recipiente sub presiune aflate sub incidenţa prezentului regulament se exploatează şi se verifică conform prescripţiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat.
   (2) Pentru punerea în funcţiune şi în timpul funcţionării se vor executa verificări funcţionale, de siguranţă şi probe profilactice conform instrucţiunilor de punere în funcţiune şi exploatare, inclusiv pentru instalaţia de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.
   (3) La instalaţiile cu agent termic apă caldă controlul şi verificarea măsurilor de siguranţă sunt cele prevăzute în STAS 7132:86.
   Art. 66. - Instalaţiile de cazan vor funcţiona numai cu apă tratată care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 129.
   Art. 67. - Fiecare centrală termică va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan evenimentele şi datele apărute în timpul exploatării:
   a) starea tehnică a instalaţiilor la primirea-predarea schimbului;
   b) ora aprinderii şi stingerii focului;
   c) ordinea cronologică a operaţiunilor efectuate în timpul asigurării serviciului, a manevrelor şi a altor lucrări de revizii şi reparaţii;
   d) defecţiunile importante apărute la agregatele de bază şi auxiliare;
   e) descrierea cronologică a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;
   f) descrierea avariilor şi deranjamentelor intervenite în timpul exploatării;
   g) elementele suprafeţelor de încălzire deteriorate şi înlocuite, cu schiţe pentru identificarea locurilor;
   h) dispoziţiile operative primite pe scară ierarhică;
   i) manevre de porniri, opriri, încărcări şi descărcări;
   j) spălări şi curăţiri chimice efectuate;
   k) funcţionarea sau nefuncţionarea protecţiilor şi supapelor de siguranţă;
   l) indicii chimici ai apei, aburului şi condensatului.
   Art. 68. - Lista datelor şi evenimentelor menţionate la art. 67 nu este limitativă, iar acele date care sunt arhivate electronic pot să nu fie cuprinse în registru.
   Art. 69. - (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie să corespundă indicaţiilor fişei sale de regim, elaborată conform instrucţiunilor date de furnizor, bazate pe măsurătorile şi încercările la punerea în funcţiune efectuate în vederea verificării performanţelor garantate.
   (2) Încercările pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate şi în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fişe de regim:
   a) după o reparaţie capitală;
   b) după introducerea unor modificări constructive;
   c) la trecerea pe un nou combustibil;
   d) dacă apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesară clarificarea cauzelor acestora.
   (3) Fişa de regim trebuie să conţină, în funcţie de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriţi în funcţionare pentru a se asigura o ardere completă a combustibilului şi încadrarea temperaturilor gazelor de ardere şi ale apei/aburului în fasciculele de ţevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.
   Art. 70. - Instalaţiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la ieşirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere să fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fişa de regim şi să nu depăşească valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere să fie nule.
   Art. 71. - (1) Producătorii vor elabora instrucţiuni tehnice interne specifice fiecărei centrale termice şi pentru fiecare utilaj, în care trebuie să detalieze în amănunt toate operaţiunile necesare unei corecte exploatări şi conservări în cazul opririlor pe o durată mai mare de timp.
   (2) Perioada de timp va fi cea stabilită de furnizorul echipamentului.
   Art. 72. - În centralele termice se va urmări cu prioritate siguranţa instalaţiei, prin asigurarea funcţionării:
   a) dispozitivelor şi armăturilor de siguranţă, în vederea opririi focului şi a alimentării cu combustibil la cazane, în cazul depăşirii valorilor limită de presiune şi temperatură ale agentului termic;
   b) dispozitivelor şi armăturilor de siguranţă, în vederea opririi alimentării cu agent termic primar la schimbătoarele de căldură, în cazul depăşirii valorilor limită de presiune şi temperatură ale agentului termic secundar;
   c) dispozitivelor şi armăturilor de siguranţă şi oprirea alimentării cu combustibil, în cazul depăşirii valorilor limită la vasele de expansiune;
   d) întregului ansamblu de protecţii şi instalaţii de automatizare.
   Art. 73. - (1) Agentul termic livrat sub formă de apă, la ieşirea din centrala termică sau centrala electrică în cogenerare, trebuie să aibă temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.
   (2) Abaterea temperaturii apei la ieşirea din centrala termică poate fi de maximum +2% faţă de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.
   (3) Controlul temperaturilor trebuie să reprezinte o operaţie permanentă în exploatarea centralei termice, prin înregistrarea continuă a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul de exploatare temperaturile tur şi retur ale agentului termic până la asigurarea înregistrării şi memorării prin intermediul unui sistem informatic.
   Art. 74. - În cazul unor situaţii neprevăzute ca: schimbarea bruscă a climatului exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care pot modifica necesarul de energie termică, se face corectarea regimului de exploatare prin reglarea parametrilor agentului termic.
   Art. 75. - În scopul stabilirii unui echilibru între energia termică necesară şi cea produsă se vor folosi, după caz:
   a) mijloace de reglare automate sau manuale de variaţie a cantităţii de căldură produsă în cazane;
   b) alegerea numărului de cazane în funcţiune;
   c) variaţia temperaturii agentului termic la ieşirea din cazane;
   d) variaţia debitului în circuitele centralei şi pe reţelele de agent termic primar prin utilizarea exclusivă a pompelor cu turaţie variabilă.
   Art. 76. - Abaterea valorii presiunii apei în reţelele de apă fierbinte la ieşirea din centrala termică şi la întoarcere, faţă de graficul de repartizare a presiunilor şi a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilită în contractul de furnizare.
   Art. 77. - Creşterea sau scăderea temperaturii apei în reţea trebuie să se execute treptat şi uniform, cu viteza de variaţie stabilită de proiectant.
   Art. 78. - Presiunea şi temperatura aburului furnizat pentru scopuri industriale nu trebuie să difere cu mai mult de 5% faţă de valorile din regimul termic de funcţionare.
   Art. 79. - Calitatea condensatului returnat va fi urmărită prin conductometre, în mod continuu, asigurându-se reutilizarea acestuia în cadrul centralei termice în procesele tehnologice care se pretează calităţii determinate.
   Art. 80. - Exploatarea şi întreţinerea cazanelor de apă fierbinte se vor face în conformitate cu prescripţiile furnizorului, cu prescripţiile I.S.C.I.R., cu prevederile prezentului regulament, precum şi cu instrucţiunile tehnice interne întocmite de unităţile de exploatare.
   Art. 81. - Pentru buna funcţionare a instalaţiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenanţă preventivă conform instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente şi a instrucţiunilor de exploatare ale proiectantului.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Indicatori de performanţă ai serviciului de producere a energiei termice

   Art. 82. - Indicatorii de performanţă pentru serviciul de producţie a energiei termice se stabilesc pentru:
   a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;
   b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice;
   c) calitatea energiei termice;
   d) soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor utilizatorilor.
   Art. 83. - Indicatorii de performanţă se aplică în relaţiile dintre producători şi utilizatorii racordaţi la centralele termice, care respectă condiţiile prevăzute în contract, fără a produce perturbaţii în alimentarea altor utilizatori din zonă.
   Art. 84. - Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordaţi şi particularităţile climaterice ale fiecărei localităţi, autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară trebuie să aprobe valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului.
   Art. 85. - În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, producătorii trebuie să asigure:
   a) evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor;
   b) evidenţa solicitărilor de racordare la reţelele termice a unor noi consumatori, în concordanţă cu capacităţile de producere, şi a avizelor tehnice de racordare emise;
   c) evidenţa rezultatelor activităţilor privind calitatea energiei termice produse şi livrate utilizatorilor reţelelor termice;
   d) programarea lucrărilor de întreţinere şi mentenanţă;
   e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor reţelelor termice.
   Art. 86. - (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al serviciului de producere a energiei termice, existent sau potenţial, cu privire la realizarea unui nou racord/branşament termic sau modificarea unui racord/branşament termic existent care are implicaţii asupra cantităţilor de energie termică produsă sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, producătorul din zona respectivă este obligat să analizeze cererea şi, dacă este tehnic posibil, să emită un aviz tehnic în acest sens.
   (2) Răspunderea producătorului este până la punctul de delimitare dintre instalaţiile acestuia şi cele ale utilizatorului, specificat în contract.
   Art. 87. - Indicatorii anuali de performanţă ai serviciului de alimentare cu energie termică a utilizatorilor la centralele de producere a energiei termice sunt:
   a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentării cu energie termică a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferenţiat pe tipuri de agenţi termici;
   b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.
   Art. 88. - (1) Producătorul trebuie să anunţe utilizatorii, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data şi durata întreruperilor respective.
   (2) În cazul întreruperilor accidentale, producătorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi.
   (3) Producătorul va înregistra toate reclamaţiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.
   (4) Personalul producătorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamaţiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.
   (5) Producătorul va asigura permanenţa unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.
   (6) Producătorul asigură sosirea echipei de intervenţie în maximum 60 minute din momentul anunţării întreruperii în alimentare.
   (7) După efectuarea remedierilor, producătorul are obligaţia de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcţionare în alimentarea cu energie termică.
   Art. 89. - Indicatorii anuali de performanţă pentru întreruperi neprogramate sunt:
   a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1);
   b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1), pe tipuri de utilizatori;
   c) numărul de întreruperi accidentale;
   d) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;
   e) durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.
   Art. 90. - Întreruperea producerii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparaţii şi întreţinere stabilite prin contract, va fi anunţată utilizatorilor cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte.
   Art. 91. - Indicatorii anuali de performanţă pentru întreruperi programate sunt:
   a) numărul de întreruperi programate;
   b) durata medie a întreruperilor programate;
   c) numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;
   d) numărul de întreruperi cu durata programată depăşită.
   Art. 92. - Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, producătorul are obligaţia să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatură, debit şi indici chimici prevăzuţi în contract şi în prezentul regulament.
   Art. 93. - Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între producător şi utilizatori, prin contract.
   Art. 94. - În cazul producerii aburului industrial, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalaţiile producătorului şi cele ale utilizatorilor se stabilesc în funcţie de cerinţele proceselor tehnologice din instalaţiile utilizatorilor de tip industrial.
   Art. 95. - Pentru asigurarea confortului termic în spaţiile de locuit, spaţiile cu altă destinaţie din condominii şi instituţii publice şi a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice trebuie stabiliţi astfel încât la punctele de delimitare dintre instalaţiile transportatorului/furnizorului şi cele ale utilizatorilor menţionaţi să aibă valorile necesare astfel încât să fie satisfăcute cerinţele din prezentul regulament. În funcţie de tipul de reglaj adoptat, modul de variaţie a unuia sau a mai multor parametri de calitate se stabileşte prin diagrama de reglaj, parte componentă a indicatorilor de performanţă locali pentru serviciile de producere a energiei termice.
   Art. 96. - La reclamaţia scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, producătorul va verifica parametrul în punctul de delimitare şi va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate şi de măsurile luate.
   Art. 97. - Termenul pentru răspuns la reclamaţii referitoare la unul sau mai mulţi parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.
   Art. 98. - Fiecare reclamaţie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.
   Art. 99. - Indicatorii anuali de performanţă privind calitatea energiei termice produse sunt:
   a) numărul de reclamaţii privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;
   b) numărul de reclamaţii care sunt din vina producătorului;
   c) numărul intervalelor de funcţionare a centralelor de producere a energiei termice având cel puţin unul dintre parametrii presiune, temperatură, debit cu valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;
   d) durata medie de funcţionare a centralelor de producere a energiei termice având cel puţin unul dintre parametrii presiune, temperatură, debit cu o valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;
   e) numărul de ore de funcţionare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului;
   f) numărul de reclamaţii care nu au putut fi rezolvate.
   Art. 100. - Producătorul este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator în condiţiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta şi se încadrează în condiţiile prevăzute prin contract.
   Art. 101. - Operatorul de producere a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalaţiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.
   Art. 102. - Producătorul este obligat să instituie şi să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.
   Art. 103. - Indicatorii anuali de performanţă garantaţi pentru serviciul de producere a energiei termice sunt:
   a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligaţiilor prevăzute în licenţă;
   b) numărul de încălcări ale obligaţiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă şi modul de soluţionare pentru fiecare caz în parte.
   Art. 104. - Producătorul va urmări şi înregistra indicatorii de performanţă pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administraţiei publice locale.
   Art. 105. - Pentru înregistrarea sesizărilor şi reclamaţiilor, producătorul va organiza:
   a) un centru de relaţii cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratură;
   b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);
   c) un compartiment specializat pentru înregistrarea şi sinteza datelor.
   Art. 106. - Pentru ceilalţi indicatori, producătorul va garanta urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.
   Art. 107. - Informaţiile privind indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiză autorităţii competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

   SECŢIUNEA a 4-a
  Drepturile şi obligaţiile producătorilor de energie termică

   Art. 108. - Producătorii de energie termică au următoarele obligaţii principale:
   a) să livreze energia termică oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care are licenţă pentru alimentarea cu energie termică sau care este utilizator de energie termică, în limita capacităţii instalaţiilor şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a condiţiilor tehnice impuse prin licenţă şi prin clauzele contractuale;
   b) să asigure livrarea energiei termice în reţelele de transport, de distribuţie sau în instalaţiile utilizatorului, potrivit standardelor şi/sau normelor tehnice în vigoare şi contractelor încheiate, precum şi controlul calitativ şi cantitativ al acestor parametri;
   c) să menţină o rezervă de combustibil, cu excepţia celui gazos, la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligaţiilor privind producerea şi furnizarea energiei termice pentru cel puţin o lună;
   d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerinţelor dispecerului coordonator şi să înfiinţeze, după caz, trepte proprii de dispecerat;
   e) să asigure eficienţa energetică şi economia de combustibil în producerea energiei termice, să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice produse şi al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cât şi la livrare;
   f) să exploateze instalaţiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuţie sau la instalaţiile utilizatorului, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripţiile tehnice în vigoare;
   g) să intervină operativ la obiectivele pe care le deţin în cazul unui pericol potenţial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcţionare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal şi zona tehnică de lucru, în condiţiile legii;
   h) să obţină acordurile şi/sau autorizaţiile prevăzute de lege pentru instalaţii şi personal;
   i) să schimbe combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice şi a aprobărilor legale, când această schimbare asigură funcţionarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă şi conduce la creşterea randamentului, a eficienţei energetice şi la reducerea costurilor de producţie, cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului;
   j) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenţă informaţii privind activitatea de producere a energiei termice;
   k) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi în cursul desfăşurării activităţii;
   l) să colaboreze, la cererea autorităţilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu;
   m) să respecte regulamentul de serviciu şi celelalte reglementări;
   n) să asigure posibilitatea încărcării unităţilor de producere a energiei termice la nivelul de putere termică nominală şi să livreze cantităţile de căldură stabilite prin contractele încheiate;
   o) să menţină capacităţile de producţie şi exploatarea eficientă a unităţilor de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;
   p) să întocmească planuri multianuale prin care să se asigure reabilitarea şi retehnologizarea unităţilor de producere a energiei termice, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestora, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii energiei termice;
   q) să realizeze numai în condiţiile stabilite de legislaţia privind achiziţiile publice reparaţiile/reviziile/extinderile/modificările instalaţiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se execută cu terţi;
   r) să măsoare energia termică produsă/livrată, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;
   s) să asigure, pe toată durata de executare a serviciului, personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R.;
   t) să asigure reglarea furnizării energiei termice în funcţie de graficul de sarcină convenit de comun acord cu utilizatorii;
   u) să asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate;
   v) să aibă capacităţile de producţie necesare pentru asigurarea:
   - puterii termice minime de avarie;
   - puterii minime termice tehnologice;
   - producerii energiei termice în regim continuu pentru a putea fi îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 201 lit. s).
   Art. 109. - Producătorii de energie termică au următoarele drepturi:
   a) să desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacităţilor de producere a energiei termice;
   b) să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu operatorul serviciului de alimentare cu energie termică, după caz, sau contracte de furnizare cu utilizatorii, în cazul în care deţin licenţă de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru;
   c) să aibă acces la reţelele termice de transport şi distribuţie în condiţiile legii;
   d) să furnizeze energia termică în reţelele de transport, de distribuţie şi/sau în instalaţiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate şi în limita capacităţii acestora;
   e) să stabilească condiţiile tehnice de branşare sau de debranşare a utilizatorilor de energie termică la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.;
   f) să utilizeze terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) şi (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor pe care le administrează şi le exploatează, iar producătorii de energie termică în cogenerare vor respecta şi prevederile art. 19 din Legea energiei electrice nr. 13/2007;
   g) să desfăşoare activitatea de dispecerizare, ca funcţie operativă, şi activitatea de analiză economică a funcţionării sistemului coordonat, cu asigurarea condiţiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;
   h) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de instalaţiile şi construcţiile proprii;
   i) să solicite ajustarea nivelului preţurilor în funcţie de influenţele intervenite în elementele de cost pentru energia termică şi să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la preţurile şi tarifele legal stabilite.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Reglementarea producătorilor de energie termică

   Art. 110. - (1) Autorităţile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termică sunt A.N.R.S.C. şi/sau A.N.R.E., după caz.
   (2) A.N.R.S.C. elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării pieţei de energie termică, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor şi reglementează activităţile de producere a energiei termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare.
   (3) A.N.R.E. acordă licenţe şi aprobă reglementări tehnice şi comerciale conform atribuţiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 13/2007 pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
   (4) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfăşoară pe bază de licenţă acordată de A.N.R.E., în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   (5) Preţurile energiei termice produse din surse regenerabile, destinată serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET, se aprobă de A.N.R.S.C.
   (6) Preţul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a preşedintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepţia cazurilor în care prin contracte de delegare a gestiunii s-au negociat metode de stabilire/ajustare a preţului energiei termice.

   CAPITOLUL III
  Transportul şi distribuţia energiei termice

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

   Art. 111. - (1) Transportul şi distribuţia energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalaţiile de producere în instalaţiile de distribuţie şi/sau la instalaţiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.
   (2) Instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei termice se delimitează fizic de instalaţiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părţi, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
   (3) Transportatorii/distribuitorii sunt persoane juridice care desfăşoară activităţi specifice pe bază de licenţe acordate de autoritatea de reglementare competentă.
   (4) Activitatea de transport şi distribuţie a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi utilizatorii racordaţi la reţelele de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.
   Art. 112. - (1) Dezvoltarea reţelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei şi se va face cu respectarea normelor şi normativelor tehnice de proiectare, execuţie şi exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului, sănătatea şi igiena publică şi a dreptului de proprietate.
   (2) Pentru protecţia instalaţiilor de transport şi distribuţie se interzice terţilor, persoane fizice sau juridice, să:
   a) amplaseze construcţii sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecţie a acestora, fără avizul operatorului;
   b) depoziteze materiale în zona de protecţie a instalaţiilor;
   c) intervină în orice mod asupra reţelelor termice.
   (3) Extinderea reţelelor de gaze naturale pe străzile pe care există reţele termice cu apă fierbinte/caldă va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire.
   Art. 113. - (1) Transportatorii/distribuitorii răspund de exploatarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor din administrarea şi exploatarea lor, având obligaţia să ia măsurile necesare pentru întreţinerea şi menţinerea în stare bună a izolaţiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în stare de funcţionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanşeităţi, precum şi de reglarea corectă a parametrilor agenţilor termici.
   (2) Aceştia trebuie să asigure desfăşurarea tuturor activităţilor necesare asigurării continuităţii serviciului în condiţii de eficienţă economică şi siguranţă.
   (3) În cadrul exploatării reţelelor de transport/distribuţie a energiei termice transportatorii/distribuitorii au obligaţia executării următoarelor activităţi de bază:
   a) supravegherea funcţionării;
   b) întreţinere şi reparaţii;
   c) controlul coroziunii şi al curenţilor de dispersie;
   d) controlul parametrilor chimici ai fluidului transportat;
   e) intervenţii în caz de incidente;
   f) conducerea operativă a funcţionării.
   (4) Activităţile tehnico-administrative ale transportatorilor/distribuitorilor trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activităţi de exploatare, precum şi relaţiile cu utilizatorii.
   Art. 114. - Transportatorii/distribuitorii îşi vor asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare şi intervenţii, materialele şi piesele de schimb necesare în funcţie de:
   a) tipul, mărimea şi modul de exploatare ale reţelelor de transport şi distribuţie;
   b) dispersia teritorială a reţelelor;
   c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;
   d) modul de organizare a exploatării, dotarea şi automatizarea sistemului.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Exploatarea reţelelor de transport şi distribuţie

   Art. 115. - Transportatorul/distribuitorul, prin personalul său, are obligaţia supravegherii funcţionării reţelelor de transport/distribuţie pentru:
   a) menţinerea în stare de funcţionare a întregului echipament al reţelelor;
   b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;
   c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;
   d) controlul pierderilor şi al sustragerii de agent termic şi înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;
   e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării şi a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;
   f) controlul compensatoarelor de dilataţie, al suporturilor, al armăturilor şi al integrităţii izolaţiei reţelelor;
   g) evacuarea apelor şi curăţarea căminelor şi a canalelor vizitabile;
   h) controlul instalaţiilor de iluminat şi de forţă din canale şi cămine;
   i) urmărirea aparatelor de măsură şi control aflate în reţea;
   j) înregistrarea presiunilor şi a temperaturilor în reţea şi la staţiile termice pentru depistarea pierderilor anormale.
   Art. 116. - Vizitarea reţelei de transport/distribuţie se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidenţele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră şi lucrările de reparaţii.
   Art. 117. - (1) Pentru reţelele de transport/distribuţie a energiei termice amplasate subteran, fără preizolaţie, controlul conductelor, precum şi al izolaţiilor termice şi construcţiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 şi 5 ani, în funcţie de condiţiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porţiuni cu îndepărtarea izolaţiei termice. Distanţa între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolaţiei.
   (2) Pentru conductele subterane cu preizolaţie, verificarea se va face conform specificaţiilor tehnice date de furnizorul de echipament.
   (3) Reţelele de transport/distribuţie a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalaţie de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat şi/sau agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum şi la intersecţii cu canalizări vor fi supuse controlului cel puţin o dată pe an.
   (4) Rezultatele controlului se înscriu în fişa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de reţea.
   (5) Elaborarea planurilor de reparaţii curente şi capitale ale reţelelor de transport/distribuţie a energiei termice se face pe baza datelor obţinute în urma controalelor.
   Art. 118. - (1) Controlul regimului hidraulic al reţelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile reţelei, inclusiv la staţiile termice.
   (2) Cu ocazia vizitărilor reţelelor şi a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor şi ale instalaţiilor utilizatorilor.
   (3) Dacă diferenţa de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza şi se vor elimina ştrangulările.
   Art. 119. - (1) Pierderea masică de agent termic, medie anuală orară, în condiţii normale de funcţionare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalaţiei în funcţiune. În limitele acestei norme, anual, transportatorul/distribuitorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare reţea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanţurilor şi a datelor statistice înregistrate anterior, transmiţând această normă sezonieră autorităţii publice locale.
   (2) Dacă pierderea masică de agent termic depăşeşte norma stabilită la alin. (1), transportatorul/distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor şi înlăturarea neetanşeităţilor.
   (3) Pierderea de apă datorată purjării reţelei, cea necesară pentru spălarea unei conducte sau pentru umplerea instalaţiilor utilizatorilor, după reparaţiile programate, se stabileşte pe baza debitului de apă de adaos consumată şi nu este cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).
   (4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea reţelelor şi a instalaţiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauză, se consideră cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).
   (5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărţirea cantităţii totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă la numărul de ore de funcţionare a reţelei în perioada luată în calcul.
   Art. 120. - (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curenţilor de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puţin o dată la 3 ani.
   (2) Rezultatele controlului se înscriu în fişa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de reţea.
   (3) În cazul în care măsurătorile de potenţial sunt permanent anodice, se vor lua măsuri pentru aplicarea protecţiei electrice (protecţie anodică), urmând ca aceste zone să fie controlate anual.
   (4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).
   (5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie menţinerea unui nivel al conţinutului de oxigen din apă sub 0,05 mg/l, atât în reţelele de transport, cât şi în reţelele de distribuţie.
   Art. 121. - (1) Toate vanele şi robinetele montate pe conductele reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe plăcuţe metalice, care să corespundă cu numerotarea lor din schema operativă a reţelei, şi vor avea trasate săgeţi care să indice sensul de curgere al agentului termic.
   (2) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreţinute, încât să asigure o manevrare uşoară, fără eforturi, închiderea etanşă a reţelei şi fără scurgeri de fluid la îmbinări sau presetupe.
   (3) Lucrările de întreţinere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreţinere se va trece în evidenţele operative.
   Art. 122. - În timpul funcţionării reţelelor de transport/distribuţie se va verifica periodic exactitatea şi integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întreţinere şi revizie stabilite în instrucţiunile/procedurile tehnice interne.
   Art. 123. - La instalaţiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreţinere şi verificări, astfel:
   a) la instalaţiile de golire se va urmări ca racordul la instalaţia de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor şi căminelor să nu stea sub apă, iar clapetele de reţinere să funcţioneze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;
   b) la instalaţiile electrice şi de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodică a acţionărilor, protecţiilor, aparatelor de măsură şi a teletransmisiilor;
   c) la instalaţiile de ventilaţie se va urmări buna funcţionare a acestora împreună cu tuburile şi canalele de aer, precum şi a gurilor de evacuare şi refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatură, la intrarea personalului în cămine, sub 40C.
   Art. 124. - (1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolaţiilor termice, astfel încât acestea să-şi păstreze proprietăţile mecanice şi termice iniţiale şi să se ia măsuri operative pentru repararea porţiunilor deteriorate.
   (2) Cu ocazia reparaţiilor la conductele reţelei se va reface izolaţia termică în zona afectată de reparaţie fiind interzisă utilizarea vechii izolaţii.
   (3) La înlocuirea izolaţiei deteriorate, izolarea conductelor noi şi a armăturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcţie de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportată la un coeficient de conductibilitate a izolaţiei de 0,035 Wm-1K-1:
   
124.1. DN < 20           20 mm
124.2.20 <= DN <= 35 30 mm
124.3.40 <= DN <= 100 = DN
124.4. DN >= 100 100 mm
   (4) În cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolaţiei se recalculează corespunzător.
   (5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic şi a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanţ.
   (6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolaţiei termice trebuie să fie mai mare de 80%.
   (7) În cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatură este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolaţiei este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolaţiei pe acel tronson.
   (8) Verificarea stării izolaţiei conductelor, cu excepţia conductele preizolate la care verificarea stării izolaţiei se face cu ajutorul firelor de control, conform specificaţiilor fabricantului, se face:
   a) în condiţiile stabilite la art. 117 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;
   b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinţi;
   c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului.
   (9) La verificarea izolaţiei se urmăreşte:
   a) aderenţa sau încovoierea izolaţiei faţă de suprafaţa aplicată;
   b) temperatura la suprafaţa izolaţiei şi a conductei;
   c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fişa tehnică.
   (10) Rezultatele controlului se înscriu în fişa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de reţea.
   Art. 125. - Pentru prevenirea coroziunilor, construcţiile metalice aferente reţelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenţii efectuate la cele subterane şi de câte ori este necesar la cele supraterane.
   Art. 126. - (1) Toate căminele şi canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema reţelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale.
   (2) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanţă mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.
   Art. 127. - (1) Reparaţiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării cu căldură.
   (2) Întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale reţelei de transport/distribuţie sau ale instalaţiilor utilizatorilor în vederea executării reparaţiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore şi dacă temperatura exterioară este mai mare de -5C.
   (3) Prin excepţie de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de -5C este permisă numai în situaţii de avarie.
   (4) În vederea depistării punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o probă cu presiune crescută cu 25% faţă de presiunea de lucru.
   (5) Se interzice golirea tronsoanelor de reţea dacă nu se fac reparaţii care necesită golirea acestora. După terminarea reparaţiilor la un tronson de conductă acesta va fi umplut cu apă pentru conservare şi reducerea coroziunilor.
   (6) În cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanşeitatea, tronsonul de reţea care se repară va fi separat de reţeaua care este în funcţiune sau la care nu se fac reparaţii prin utilizarea de flanşe oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalaţia sub presiune.
   (7) Vanele şi robinetele care separă sectorul supus reparaţiei de restul reţelei se leagă cu lanţ şi lacăt, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătele la terminarea reparaţiei, utilizându-se şi plăcuţe avertizoare montate la organele de închidere.
   (8) După terminarea reparaţiei, conducta reparată se spală până la limpezirea completă a apei de spălare şi se încearcă la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puţin de 16 bari pentru reţelele de transport a energiei termice şi 8 bari pentru reţelele de distribuţie a energiei termice.
   Art. 128. - Apa de adaos introdusă în reţelele de transport/distribuţie trebuie să fie aibă următoarele caracteristici:
   a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apă fierbinte şi schimbătoarele de căldură:
   
- pH la 20C                min. 7,0
- pH la 20C max. 9,5
- duritate totală mval/l max. 0,05
- oxigen mg/l max. 0,05
- CO2 total mg/l max. 20
   b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoarele de căldură şi corpurile de încălzire ale utilizatorilor (reţea de distribuţie)
   
- oxigen          mg/l      max. 0,1
- suspensii mg/l max. 5
- duritate totală mval/l max. 0,64
   Art. 129. - În scopul realizării unei exploatări economice, transportatorii/distribuitorii vor ţine o evidenţă corectă a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidenţa se ţine atât sub formă tabelară, cât şi ca reprezentări grafice, astfel:
   a) curba de variaţie zilnică pentru:
   - debitul de apă fierbinte vehiculat;
   - debitul de apă de adaos în reţelele de transport;
   - consumul de căldură pe tipuri de agenţi de transport şi parametrii;
   - debitul de condens returnat.
   b) valorile medii zilnice pentru:
   - debitul de apă fierbinte vehiculat;
   - debitul de apă de adaos în reţele;
   - consumul de căldură pe tipuri de agenţi de transport şi parametrii;
   - debitul de condens returnat;
   - temperatura apei în conductele de tur şi retur din reţeaua de apă fierbinte.
   c) variaţia valorilor medii lunare ale consumului de căldură, pe tipuri de agenţi de transport cu parametrii lor, şi variaţia durităţii agentului termic.
   d) curba clasată anuală pentru:
   - consumul de căldură pe tipuri de agenţi de transport cu parametrii lor;
   - debitul de condens returnat;
   - temperatura orară a aerului exterior;
   - temperatura apei fierbinţi pe conducta de tur şi retur, atât pentru perioada de încălzire, cât şi pentru perioada de vară.
   Art. 130. - (1) Transportatorii/distribuitorii trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire şi apă caldă de consum la parametrii necesari satisfacerii cerinţelor utilizatorilor.
   (2) Reglarea în instalaţiile de distribuţie are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire şi ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort şi condiţiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerinţelor utilizatorilor la locul de consum.
   Art. 131. - Distribuţia energiei termice trebuie să se realizeze corespunzător condiţiilor climatice şi temperaturilor interioare necesare în încăperile construcţiilor, ţinând seama de regimul de utilizare orar.
   Art. 132. - (1) Alegerea modului de reglare se face în funcţie de sistemul de alimentare cu energie termică, agentul termic utilizat, tipul instalaţiilor interioare, categoria construcţiei încălzite şi din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turaţie variabilă.
   (2) Reglarea cantităţii de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:
   a) reglaj cantitativ;
   b) reglaj calitativ;
   c) reglaj mixt.
   Art. 133. - (1) Reglarea cantităţii de energie termică pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj.
   (2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur şi retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului să i se furnizeze cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spaţiile de locuit realizându-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri.
   (3) În cazul furnizării energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va ţine cont şi de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termică.
   (4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligaţia reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum -2K.
   (5) În cazul furnizării agentului termic cu o temperatură mai mică decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul să solicite o compensaţie echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreagă, corespunzătoare abaterii maxime de temperatură din acea zi, indiferent de perioada de timp cât s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curentă.
   (6) Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenţi economici specializaţi pentru fiecare staţie termică în funcţie de echipamentele din staţia termică, tipurile de locuinţe care sunt deservite de staţia termică, debitele şi treptele de debite care pot fi realizate de instalaţiile de pompare, diferitele viteze ale vântului, schema utilizată în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termică etc.
   (7) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât să asigure costurile de producţie cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesară, corelată cu pierderile de presiune pe reţeaua de distribuţie, în funcţie de debitul vehiculat, pierderile de căldură prin transfer termic în reţeaua de distribuţie, în funcţie de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte şi gradul de izolare al conductelor, precum şi influenţa asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termică în domeniul diferenţelor de temperatură mici.
   Art. 134. - Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidenţele operative.
   Art. 135. - Reţeaua de distribuţie va fi echilibrată hidraulic, de operator, cu regulatoare care să asigure o diferenţă de presiune constantă între conducta de tur şi de retur, la punctul de delimitare, în condiţiile unui debit de agent termic foarte variabil.
   Art. 136. - (1) Regimul chimic al apei din instalaţiile de încălzire va fi stabilit astfel încât să nu ducă la avarierea sau reducerea eficienţei în exploatare a instalaţiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în reţelele de distribuţie şi în instalaţiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuţi la art. 128.
   (2) Se interzice umplerea instalaţiilor sau completarea apei din circuitul de distribuţie al energiei termice pentru încălzire cu apă potabilă sau apă care nu respectă indicii chimici stabiliţi în prezentul regulament.
   (3) Distribuitorul va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în reţeaua de distribuţie a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impuşi şi va urmări zilnic respectarea acestor parametri.
   (4) Prevederile alin. (2) şi (3) vor fi respectate şi în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.
   Art. 137. - Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:
   a) determinarea calităţilor apei, a reactivilor şi a compoziţiei depunerilor;
   b) punerea în evidenţă a stării utilajelor de tratare a apei şi a utilajelor termomecanice privind coroziunea şi depunerile de crustă;
   c) punerea în evidenţă a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalaţiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor şi a coroziunii;
   d) determinarea compoziţiei apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.
   Art. 138. - (1) Controlul şi supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură şi personal de specialitate, conform normelor în vigoare.
   (2) Rezultatele controlului şi supravegherii regimului chimic se trec în evidenţele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor şi remedierea eventualelor defecţiuni.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Exploatarea staţiilor termice

   Art. 139. - (1) La punerea în funcţiune a staţiilor termice, după perioada de revizii, reparaţii capitale şi la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcţiune atât la instalaţiile noi, cât şi la instalaţiile la care s-au făcut reparaţii capitale, pentru întreaga instalaţie sau pentru părţi ale acesteia.
   (2) Înaintea efectuării probelor se vor verifica:
   a) concordanţa dintre proiectul de execuţie şi realitatea din teren;
   b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi concordanţa acestora cu documentaţia tehnică din proiecte;
   c) starea operaţională a echipamentelor şi instalaţiilor;
   d) suporturi, poziţia conductelor, corespondenţa cu schemele şi planurile instalaţiilor;
   e) calitatea sudurilor.
   Art. 140. - (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece şi la cald, precum şi probe de performanţe pe întreaga instalaţie sau, dacă este necesar, la părţi de instalaţie şi echipamente.
   (2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanşeitatea şi rezistenţa mecanică ale echipamentelor şi ale instalaţiei.
   (3) Proba la rece se va face:
   a) după curăţarea instalaţiilor prin spălare cu apă potabilă atât în sensul normal de circulaţie a fluidelor, cât şi în sens invers;
   b) obligatoriu pentru întreaga instalaţie, având racordate echipamentele din staţia termică, reţeaua de distribuţie şi aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistenţelor mecanice, a etanşeităţii elementelor instalaţiei proprii şi ale utilizatorilor;
   c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecţiei anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobării lor în elemente de construcţii, precum şi executării finisajelor de construcţii;
   d) în schema normală de funcţionare;
   e) prin măsurarea presiunii în instalaţie după cel puţin 3 ore de la punerea instalaţiei sub presiune timp de cel puţin 3 ore.
   (4) În cadrul probei la cald se va verifica etanşeitatea, modul de comportare a elementelor din instalaţie la dilatări şi contractări, a circulaţiei agentului termic la parametrii nominali.
   (5) În cadrul probei de performanţă se va verifica realizarea, de către instalaţie, a parametrilor de proiect.
   (6) Rezultatele probei la rece şi la cald, ale probelor de performanţă, precum şi ale eventualelor defecţiuni se înscriu atât în evidenţele operative, cât şi în documentaţia utilajelor şi a instalaţiilor.
   Art. 141. - (1) În vederea punerii în funcţiune a staţiilor termice se vor executa manevrele prevăzute în procedurile/instrucţiunile tehnice aprobate.
   (2) În timpul punerii în funcţiune a staţiilor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa caldă se va avea în vedere, în principal, ca:
   a) umplerea instalaţiei să se realizeze cu apă tratată din circuitul primar sau de la staţia de tratare a apei proprii;
   b) timpul de umplere nu trebuie să depăşească valoarea înscrisă în procedură;
   c) după umplere şi atingerea presiunii nominale în instalaţie, conform schemei de funcţionare normale, se verifică etanşeitatea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalaţie să nu scadă mai mult decât cea indicată în instrucţiunea tehnică pe durata de timp prestabilită;
   d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o creştere uniformă cu 30 K/h până la atingerea parametrilor dictaţi de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri să corespundă indicaţiilor din proiectul de reglaj hidraulic al reţelei de distribuţie;
   e) să se verifice coeficientul de amestec la staţiile termice care folosesc ejectoare.
   (3) În timpul punerii în funcţiune a staţiilor termice care utilizează ca agent termic primar aburul se va avea în vedere ca:
   a) să se alimenteze cu abur instalaţia conform schemei normale de funcţionare, verificându-se parametrii aburului, drenarea şi încălzirea uniformă şi treptată a instalaţiilor prin care circulă aburul cu 3 K/minut, evitându-se şocurile termice şi loviturile de berbec;
   b) să se controleze funcţionarea pompelor de condensat şi a separatoarelor termodinamice sau a oalelor de condens;
   c) să se facă probele profilactice la armăturile de siguranţă.
   Art. 142. - (1) Distribuitorul are obligaţia ca în exploatarea curentă a staţiilor termice să efectueze reviziile şi reparaţiile necesare, să asigurare permanent parametrii agentului termic pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, corespunzători standardelor de performanţă, prin supravegherea şi urmărirea funcţionării, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcţionare a instalaţiilor, menţinerea parametrilor chimici ai agentului termic primar şi secundar şi, după caz, ai condensului returnat.
   (2) Pentru apa caldă de consum se vor asigura:
   a) condiţiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare;
   b) pentru asigurarea condiţiilor de sănătate şi igienă publică temperatura va fi cuprinsă între 55C şi 60C la punctul de separaţie;
   c) spălarea şi dezinfectarea conductelor după reparaţii pentru asigurarea condiţiilor de potabilitate a apei, dacă este cazul;
   d) menţinerea constantă a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apă caldă de consum;
   e) valorile debitelor şi a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare;
   f) funcţionarea într-o schemă adecvată şi flexibilă în vederea realizării parametrilor ceruţi;
   g) temperatura apei calde de consum nu trebuie să aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de -5K.
   (3) În cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul să solicite o compensaţie echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectivă, determinată pe baza înregistrărilor de la staţia/punctul termic, corectate cu reducerea de temperatură până la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator.
   (4) În exploatarea curentă distribuitorul va:
   a) verifica dacă pierderea de sarcină în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulică a reţelei;
   b) verifica permanent etanşeitatea organelor de închidere, îmbinărilor cu flanşe etc.;
   c) supraveghea şi verifica dispozitivele de siguranţă şi protecţie a elementelor în mişcare ale echipamentelor;
   d) controla periodic aparatele de măsură şi le va supune controlului metrologic;
   e) verifica permanent starea schimbătoarelor de căldură, a filtrelor de impurităţi, a separatoarelor de nămol, curăţându-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maximă admisibilă;
   f) verifica starea izolaţiei termice a schimbătoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc.;
   g) controla permanent indicaţiile şi înregistrările aparatelor de măsurare a debitului şi energiei termice primite şi livrate;
   h) ţine sub control pierderile masice de agent termic şi, după caz, a condensului;
   i) verifica şi reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât să nu dăuneze personalului propriu sau să deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se află staţia termică;
   j) asigura circulaţia apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor şi coloanelor la utilizatori;
   k) asigura presiunea necesară în instalaţii prin umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii şi realizarea presiunii diferenţiale la pompele de circulaţie;
   l) urmări funcţionarea elementelor de siguranţă a instalaţiilor, inclusiv semnalizările;
   m) utiliza şi întreţine mijloacele de automatizare.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Indicatori de performanţă ai serviciului de transport şi distribuţie
a energiei termice

   Art. 143. - Indicatorii de performanţă pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei termice se stabilesc pentru:
   a) racordarea utilizatorilor la reţelele termice;
   b) întreruperea serviciului de transport/distribuţie a energiei termice;
   c) calitatea energiei termice;
   d) soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor utilizatorilor.
   Art. 144. - Indicatorii de performanţă se aplică în relaţiile dintre transportatori/distribuitori şi utilizatorii racordaţi la reţele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respectă condiţiile prevăzute în contract.
   Art. 145. - Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordaţi şi particularităţile climaterice ale fiecărei localităţi, autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară trebuie să aprobe valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului.
   Art. 146. - În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, transportatorii/distribuitorii trebuie să asigure:
   a) evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor reţelelor termice;
   b) evidenţa solicitărilor de racordare la reţelele termice şi a avizelor tehnice de racordare emise;
   c) evidenţa rezultatelor activităţilor privind calitatea energiei termice tranzitate către utilizatorii reţelelor termice;
   d) programarea lucrărilor de exploatare şi mentenanţă;
   e) continuitatea serviciului de transport/distribuţie prestat utilizatorilor reţelelor termice.
   Art. 147. - (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al reţelelor termice, existent sau potenţial, cu privire la realizarea unui nou racord/branşament termic sau modificarea unui racord/branşament termic existent, transportatorul/distribuitorul este obligat să analizeze soluţia de racordare propusă şi, dacă este tehnic posibilă, să emită aviz tehnic de racordare.
   (2) Răspunderea transportatorului/distribuitorului este până la punctul de delimitare dintre instalaţiile acestuia şi cele ale utilizatorului, specificat în contract.
   Art. 148. - Indicatorii anuali de performanţă de branşare/racordare a utilizatorilor la reţelele de transport/distribuţie constau în:
   a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branşament termic sau pentru modificarea racordului/branşamentului termic existent la reţelele termice, diferenţiat pe tipuri de agenţi termici şi pe categorii de utilizatori;
   b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.
   Art. 149. - Prevederile art. 88, 89, 90, 91, 92 şi 93 sunt aplicabile corespunzător.
   Art. 150. - Anunţarea întreruperilor planificate se va realiza de către transportator/distribuitor, în funcţie de mărimea zonei afectate, prin afişare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicându-se intervalul de întrerupere.
   Art. 151. - În cazul reţelelor termice de transport şi distribuţie a aburului industrial, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalaţiile transportatorului/distribuitorului şi cele ale utilizatorilor se stabilesc în funcţie de cerinţele proceselor tehnologice din instalaţiile utilizatorilor de tip industrial.
   Art. 152. - În cazul reţelelor termice de transport şi distribuţie a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalaţiile transportatorului/distribuitorului şi cele ale utilizatorilor se stabilesc în condiţiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. În funcţie de tipul de reglaj adoptat, modul de variaţie a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabileşte prin diagrama de reglaj, parte componentă a standardului local de performanţă pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei termice.
   Art. 153. - Transportatorul/distribuitorul este ţinut răspunzător de respectarea prevederilor art. 149 chiar în cazul în care producătorul nu se încadrează în valorile-limită stabilite prin contract pentru parametrii presiune, temperatură şi debit ai agentului termic livrat, respectiv pentru valorile indicilor chimici de calitate.
   Art. 154. - (1) La reclamaţia scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, transportatorul/distribuitorul va verifica parametrul în punctul de delimitare şi va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate şi despre măsurile luate.
   (2) Termenul standard pentru răspuns la reclamaţiile referitoare la unul sau mai mulţi parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice.
   Art. 155. - Prevederile art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 şi 107 se aplică corespunzător.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Indicatori de performanţă ai serviciului de furnizare a energiei termice

   Art. 156. - Indicatorii de performanţă pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:
   a) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorului;
   b) realizarea în orice moment cel puţin a confortului termic standard;
   c) asigurarea continuităţii serviciului;
   d) asigurarea calităţii;
   e) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea şi servirea utilizatorilor.
   Art. 157. - Indicatorii de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:
   a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;
   b) contractarea energiei termice;
   c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice vândute;
   d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;
   e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecărei părţi;
   f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;
   g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.).
   Art. 158. - Indicatorii de performanţă se aplică în relaţiile dintre furnizor şi utilizatorii racordaţi la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.
   Art. 159. - În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, furnizorul trebuie să asigure:
   a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;
   b) evidenţa utilizatorilor;
   c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice vândute;
   d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor.
   Art. 160. - Efectele indicatorilor de performanţă nu se aplică în condiţii de:
   a) forţă majoră;
   b) condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole majore);
   c) nepermiterea accesului la locul de furnizare.
   Art. 161. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind branşarea utilizatorilor sunt:
   a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local, diferenţiat pe tipuri de agent termic şi pe categorii de utilizatori;
   b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de branşare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a ofertei de branşare este mai mic de 15/30/60 de zile.
   Art. 162. - Contractarea energiei termice cuprinde activităţi de:
   a) analiză tehnică şi economică a documentaţiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor şi avizelor conform reglementărilor în vigoare;
   b) emiterea avizelor de branşare a utilizatorilor;
   c) stabilirea de comun acord între furnizor şi utilizatori a graficelor de consum, condiţiilor tehnice ale furnizării, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităţilor de măsurare şi de plată, a preţului de furnizare, a programului de executare a reparaţiilor şi a tranşelor de limitări în caz de indisponibilităţi în instalaţiile de alimentare;
   d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;
   e) stabilirea de comun acord între furnizor şi utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime şi minime preluate în regim de iarnă şi de vară, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat şi pentru apa caldă returnată;
   f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.
   Art. 163. - Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea completă a documentaţiei.
   Art. 164. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind contractarea sunt:
   a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;
   b) numărul de contracte menţionate la lit. a) încheiate în mai puţin de 15 zile calendaristice;
   c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;
   d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puţin de 15 zile calendaristice.
   Art. 165. - Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul utilizatorilor de abur tehnologic, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:
   a) energiei termice livrate;
   b) presiunii şi temperaturii aburului livrat;
   c) cantităţii de condensat returnat;
   d) temperaturii condensatului returnat;
   e) valorii maxime a puterii termice absorbite în cazul aplicării tarifului binom.
   Art. 166. - Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apă fierbinte, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:
   a) energiei termice livrate;
   b) cantităţii de apă fierbinte livrate la utilizator şi a cantităţii de apă caldă returnate la transportator/distribuitor;
   c) temperaturii şi presiunii apei fierbinţi la intrarea şi ieşirea din staţia termică.
   Art. 167. - În prestarea serviciului furnizorul este obligat să asigure:
   a) măsurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică, aprobată conform reglementărilor în vigoare;
   b) gestiunea echipamentelor de măsurare;
   c) întreţinerea, reparaţia, verificarea periodică conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare;
   d) gestiunea pierderilor masice de agent termic în reţelele de distribuţie şi în punctele termice, gestiunea condensatului nereturnat şi gestiunea energiei termice pentru menţinerea în stare caldă a reţelei de distribuţie;
   e) exploatarea economică şi în condiţii de protecţia mediului a instalaţiilor pentru care deţine licenţă de exploatare;
   f) reglarea corectă a parametrilor agenţilor termici.
   Art. 168. - La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea funcţionării echipamentelor de măsurare, furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică are obligaţia, în cazurile justificate, să repare sau să înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise.
   Art. 169. - În cazul în care se constată defecţiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termică se recalculează conform prevederilor stabilite în prezentul regulament sau din contractul de furnizare.
   Art. 170. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind măsurarea energiei termice sunt:
   a) numărul anual de reclamaţii privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic şi pe categorii de utilizatori;
   b) ponderea din numărul de reclamaţii menţionate la lit. a) care sunt justificate;
   c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare, care nu includ şi durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;
   d) numărul anual de sesizări din partea agenţiilor de protecţie a mediului sau de protecţia consumatorului.
   Art. 171. - În relaţia contractuală furnizorul este obligat să asigure:
   a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului şi periodicităţii de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare;
   b) respectarea perioadei şi a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract;
   c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:
   - prin cont bancar;
   - direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, dacă sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilită prin regulamentul operaţiunilor de casă conform Hotărârii Guvernului nr. 2.185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare;
   - alte modalităţi stabilite de lege sau convenite între furnizor şi utilizator.
   Art. 172. - În cazul unor reclamaţii privind factura emisă, furnizorul va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamaţiei:
   a) verificarea corectitudinii şi legalităţii facturii emise;
   b) corectarea erorilor la următoarea facturare;
   c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, baza legală de calcul cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală cu textele articolelor etc.).
   Art. 173. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind citirea, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:
   a) numărul de reclamaţii privind facturarea;
   b) numărul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile;
   c) numărul de reclamaţii de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;
   d) numărul de acţiuni aflate pe rol în instanţă privind facturarea;
   e) numărul de acţiuni pierdute în instanţă privind facturarea;
   f) numărul de acţiuni câştigate în instanţă privind facturarea.
   Art. 174. - Furnizorul este obligat să anunţe utilizatorul, altul decât cel de tip urban, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, cu excepţia celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data şi durata întreruperilor respective.
   Art. 175. - Furnizorul trebuie să urmărească realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu energie termică. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a reclamaţiilor telefonice.
   Art. 176. - (1) Fiecare reclamaţie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.
   (2) Furnizorul va indica pe cât posibil reclamantului durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta personalul din centrele de preluare a reclamaţiilor va trebui să se informeze permanent despre mersul lucrărilor de remediere.
   Art. 177. - Furnizorul va asigura condiţiile necesare astfel încât să existe în permanenţă echipe de intervenţie specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică şi să verifice la fiecare utilizator afectat buna funcţionare a instalaţiei într-un timp minim posibil.
   Art. 178. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind întreruperile neprogramate sunt:
   a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 174;
   b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile prevăzute la art. 174, pe categorii de utilizatori;
   c) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori;
   d) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale, pe categorii de utilizatori;
   e) durata medie a întreruperilor pe categorii de utilizatori.
   Art. 179. - Întreruperea furnizării energiei termice necesare pentru lucrări planificate de reparaţii şi întreţinere stabilite prin contract va fi anunţată cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, indicându-se intervalul de întrerupere. Anunţarea se va face, în funcţie de mărimea zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presă, radio şi televiziune.
   Art. 180. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind întreruperile programate sunt:
   a) numărul de întreruperi programate;
   b) durata medie a întreruperilor programate;
   c) numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori;
   d) numărul de întreruperi cu durata programată depăşită.
   Art. 181. - Furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:
   a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;
   b) neachitarea facturii pentru energia termică consumată;
   c) nu aplică reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiţii de restricţii, cu excepţia utilizatorilor de tip urban;
   d) depăşeşte sistematic cantitatea de căldură absorbită şi debitele agenţilor termici, utilizatorilor de tip urban;
   e) nu asigură calitatea şi cantitatea agentului termic restituit - condensatul şi apă caldă;
   f) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice şi a puterii termice a instalaţiilor termice racordate la SACET şi prin aceasta afectează instalaţiile furnizorului sau prejudiciază alţi utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;
   g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacităţii de producţie.
   Art. 182. - Întreruperile specificate la art. 181 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepţia lit. f), când preavizul este de 30 de minute, şi se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.
   Art. 183. - Furnizorul este obligat să efectueze şi să soluţioneze împreună cu utilizatorul analiza întreruperilor menţionate la art. 181, în termen de 10 zile calendaristice.
   Art. 184. - Furnizorul este obligat să realimenteze cu energie termică utilizatorul căruia i s-a întrerupt furnizarea pentru neplată, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care utilizatorul şi-a onorat în totalitate obligaţiile de plată.
   Art. 185. - Pentru utilizatorii care nu îşi achită integral obligaţiile financiare, furnizorul nu are obligaţia realimentării acestora la sistemul energetic de interes local decât în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
   Art. 186. - (1) Furnizorul poate suspenda execuţia contractului de furnizare dacă utilizatorul nu şi-a achitat integral obligaţiile de plată în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii.
   (2) Înainte de suspendarea execuţiei contractului de furnizare, furnizorul poate aplica restricţii de furnizare a agentului termic pentru încălzire la limita puterii termice minime tehnologice pe o perioadă de timp stabilită de acesta.
   Art. 187. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt:
   a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori;
   b) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentaţi în mai puţin de 3 zile calendaristice;
   c) numărul de contracte suspendate parţial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori;
   d) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale;
   e) numărul de utilizatori care au fost alimentaţi în regim de restricţii.
   Art. 188. - (1) Furnizorii sunt obligaţi să răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitările efectuate în scris de către utilizatori.
   (2) Furnizorii organizează în acest scop centre de relaţii cu clienţii şi pun la dispoziţia utilizatorilor o listă cu centrele de relaţii cu clienţii, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact şi programul de lucru cu utilizatorii.
   (3) Fiecare sesizare sau reclamaţie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.
   Art. 189. - Indicatorii generali anuali de performanţă privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamaţiile utilizatorilor sunt:
   a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul regulament;
   b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.
   Art. 190. - Furnizorul are ca obligaţii:
   a) să răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potenţial utilizator. Oferta va ţine cont şi de acordul de furnizare de energie termică a producătorului;
   b) să asigure alimentarea cu energie termică a utilizatorilor, în condiţiile în care aceştia se află pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale ca zonă unitară de încălzire, să fie racordat la SACET şi să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;
   c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor şi să o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic şi categoriei de utilizator;
   d) să emită utilizatorilor facturi pentru energia termică consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termică consumată, cantitatea de energie termică facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente şi soldul acestora, soldul facturilor neachitate şi celelalte elemente stabilite de legislaţia în vigoare. În cazul în care se stabileşte facturarea energiei termice în tranşe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de furnizori se va trece şi energia termică efectiv consumată în luna curentă şi cantitatea totală de energie termică furnizată şi neachitată;
   e) să analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
   f) să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;
   g) să asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termică la parametrii presiune, temperatură şi debite prevăzuţi în prezentul regulament şi/sau în contract, cu excepţia situaţiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limită stabilite prin contract privind parametrii agentului termic returnat. Limitele maxime de variaţie ale parametrilor presiune, temperatură şi debite pe care furnizorul trebuie să le asigure sunt cei prevăzuţi în prezentul regulament şi/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alţii decât cei de tip urban, şi furnizor;
   h) să furnizeze energia termică la gradul de asigurare stabilit prin contract şi în condiţiile de licenţiere;
   i) să despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termică care depăşesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).
   Art. 191. - Indicatorii garantaţi anuali de performanţă privind serviciul de furnizare a energiei termice sunt:
   a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligaţiilor din licenţă;
   b) numărul de încălcări ale obligaţiilor furnizorului rezultate din analizele autorităţii de reglementare competente şi modul de soluţionare pentru fiecare caz în parte.
   Art. 192. - Indicatorii garantaţi anuali de performanţă privind calitatea energiei termice furnizate sunt:
   a) numărul de reclamaţii privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori şi tipuri de agent termic;
   b) numărul de reclamaţii de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;
   c) numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depăşesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în prezentul regulament sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alţii decât cei de tip urban;
   d) numărul de reclamaţii privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare;
   e) valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.
   Art. 193. - Furnizorul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract. Pentru energia termică furnizată unui utilizator la parametrii calitativi în afara limitelor precizate în prezentul regulament sau în contractul încheiat cu utilizatorii, alţii decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiază de reduceri la factura pentru energia termică în condiţiile precizate în prezentul regulament sau în anexele la contract.
   Art. 194. - (1) Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorării unor instalaţii de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătăţii, în situaţia în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admişi în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condiţiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Această obligaţie se aplică şi în situaţia în care deteriorarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.
   (2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentaţiei economice întocmite de agenţii economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.
   Art. 195. - Indicatorii garantaţi anuali de performanţă, a căror nerespectare atrage sancţiuni sau reduceri tarifare, sunt:
   a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;
   b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;
   c) valoarea reducerilor acordate.
   Art. 196. - Pentru înregistrarea sesizărilor şi reclamaţiilor utilizatorilor, furnizorii vor organiza:
   a) un centru de relaţii cu utilizatorii prevăzut cu registratură;
   b) un serviciu telefonic pe toată durata de furnizare a energiei termice, de regulă permanent;
   c) un compartiment specializat de înregistrare şi sinteză a datelor.
   Art. 197. - Pentru ceilalţi indicatori prevăzuţi în prezentul regulament, furnizorul va garanta urmărirea prin compartimentele de specialitate.
   Art. 198. - Informaţiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competentă până la data de 31 ianuarie a anului următor şi la orice solicitare a autorităţii publice locale.
   Art. 199. - La solicitarea autorităţii de reglementare competente, furnizorul va asigura accesul şi/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
   Art. 200. - Autoritatea de reglementare competentă poate revizui prevederile Regulamentului-cadru referitoare la indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu energie termică.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de alimentare
cu energie termică

   Art. 201. - Operatorii serviciului au, în legătură cu activitatea de transport, distribuţie şi furnizare, pe lângă celelalte obligaţii precizate în prezentul regulament şi următoarele obligaţii principale:
   a) să exploateze şi să administreze reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice, în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului, şi să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea şi dezvoltarea acestora;
   b) să asigure, în condiţii egale şi nediscriminatorii, accesul producătorilor la reţeaua de transport energie termică, în limitele capacităţii de transport şi cu respectarea regimurilor de funcţionare a acestora;
   c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza funcţionării, echilibrul funcţional al reţelelor de transport/distribuţie energie termică;
   d) să asigure regimurile optime de transport/distribuţie şi livrare a energiei termice, notificate de producători şi/sau de utilizatori;
   e) să elaboreze convenţiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiţii tehnice care trebuie îndeplinite de producători şi utilizatori, în vederea executării în bune condiţii a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice;
   f) să întocmească şi să urmărească realizarea bilanţurilor energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistem;
   g) să elaboreze şi să supună spre aprobare autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, cu informarea autorităţilor de reglementare competente, planurile de perspectivă privind dezvoltarea şi/sau modernizarea, în condiţii de eficienţă energetică şi economică, a reţelelor de transport/distribuţie energie termică, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie termică; planurile vor conţine modalităţi de finanţare şi realizare a investiţiilor cu luarea în considerare a planurilor de organizare şi amenajare a teritoriului, în condiţiile respectării întocmai a cerinţelor legale privind protecţia mediului;
   h) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcţionare a reţelelor de transport/distribuţie energie termică şi să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea reţelelor, racordarea şi/sau branşarea clandestină la acestea;
   i) să pună la dispoziţie autorităţii administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţii privind activitatea de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, la cererea acestora;
   j) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul activităţii;
   k) să racordeze/branşeze la reţelele de distribuţie aflate în administrarea sa, în condiţiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalaţii prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate şi cu dispozitive de reglare a debitului;
   l) să efectueze revizia şi reglarea periodică a instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum până la punctul de delimitare;
   m) să acţioneze pentru depistarea pierderilor de căldură prin transfer termic şi prin pierderi masice de agent termic din reţelele de distribuţie a energiei termice şi, cu precădere, pentru remedierea defecţiunilor şi a avariilor;
   n) să asigure achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea periodică şi verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;
   o) să monitorizeze şi să evalueze starea tehnică şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor aflate în gestiunea şi administrarea sa, precum şi a indicatorilor specificaţi în reglementările tehnice în vigoare şi în regulamentul de serviciu;
   p) să anunţe utilizatorii afectaţi de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, şi să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii;
   q) să asigure instruirea profesională şi specializarea personalului propriu;
   r) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii;
   s) să asigure furnizarea continuă a energiei termice către următoarele instituţii publice:
   - spitale;
   - policlinici;
   - staţii de salvare;
   - cămine de bătrâni;
   - leagăne de copii;
   - grădiniţe;
   - creşe;
   - cămine pentru persoane cu handicap;
   - centre de resocializare minori;
   - şcoli;
   - alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale şi stabilite de aceasta.
   Art. 202. - Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contract, şi, în special, dacă:
   a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condiţiile stabilite în contract;
   b) nu anunţă utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;
   c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înştiinţării privind încetarea motivului sistării;
   d) nu respectă parametrii de calitate contractaţi pentru energia termică furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic.
   Art. 203. - Operatorii serviciului au următoarele drepturi principale:
   a) să desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;
   b) să solicite stabilirea şi/sau ajustarea nivelului tarifelor şi să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;
   c) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operaţiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;
   d) să stabilească condiţiile tehnice de racordare/branşare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea naţională de reglementare competentă;
   e) să întrerupă, total sau parţial, funcţionarea reţelei de distribuţie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii programate, cu anunţarea prealabilă a producătorului şi a utilizatorilor;
   f) să întrerupă sau să limiteze transportul şi/sau distribuţia energiei termice, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea reţelelor de transport/distribuţie energie termică;
   g) să utilizeze terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor pe care le administrează şi le exploatează;
   h) să aibă culoar de trecere pentru conductele de transport/distribuţie a energiei termice între unitatea de producţie şi utilizatori şi să aibă drept de servitute în condiţiile legii;
   i) să supravegheze şi să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branşările clandestine şi/sau deteriorările reţelelor de transport energie termică;
   j) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea condiţiilor legale, terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe care le execută la construcţiile şi instalaţiile de distribuţie;
   k) să aibă acces, în condiţiile legii, la instalaţiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenţia la acestea;
   l) să furnizeze energia termică în regim de limitare, asigurând puterea termică minimă tehnologic în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire;
   m) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;
   n) să presteze activităţi de informare, consultanţă, finanţare sau să execute lucrări de reparaţii şi reabilitări la instalaţiile utilizatorilor, în condiţiile convenite cu aceştia, în scopul creşterii eficienţei şi utilizării raţionale a energiei termice;
   o) să solicite daune/despăgubiri în situaţia în care constată că pe amplasamentul reţelelor de transport/distribuţie sau în zonele de protecţie s-au realizat, fără avizul operatorului, instalaţii/clădiri/împrejmuiri ş.a.
   Art. 204. - Operatorii serviciului au dreptul să limiteze sau să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de utilizatori şi pe o durată cât mai scurtă, furnizarea energiei termice în următoarele situaţii:
   a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
   b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;
   c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.
   Art. 205. - Distribuitorii/furnizorii de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparaţii şi mentenanţă planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfaţă; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

   CAPITOLUL IV
  Măsurarea energiei termice

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

   Art. 206. - Măsurarea, obligaţiile şi principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sistemul de alimentare cu energie termică sub formă de apă fierbinte, apă caldă, abur şi apă caldă de consum trebuie să respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite să conducă la:
   a) măsurarea corectă a energiei termice;
   b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumurilor de energie termică;
   c) asigurarea posibilităţii de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;
   d) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cantitatea de energie termică livrată;
   e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;
   f) eficientizarea utilizării energiei termice;
   g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.
   Art. 207. - Regulile de măsurare a energiei termice se aplică pentru:
   a) măsurarea energiei termice livrate în reţelele termice de transport/distribuţie de către producătorii de energie termică;
   b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separaţie, dintre reţelele termice de transport şi reţelele termice de distribuţie;
   c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice şi/sau juridice.
   Art. 208. - Măsurarea energiei termice transmise sub formă de apă fierbinte, apă caldă sau abur se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerinţe:
   a) sunt alese şi montate în baza unei documentaţii avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conţine:
   - proiectul de montaj, întocmit de agenţi economici autorizaţi, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului;
   - documentaţia stabilită de Biroul Român de Metrologie Legală;
   b) sunt montate de către unităţi autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală.
   Art. 209. - Soluţiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:
   a) să nu introducă erori de metodă;
   b) să înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cât mai mici de utilizatori;
   c) să nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termică şi agent termic din reţelele termice de transport/distribuţie;
   d) să furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferentă pierderilor de agent termic;
   e) să nu se înregistreze la utilizatori energia termică aferentă recirculărilor sau retururilor de agent termic;
   f) să asigure utilizarea aparatelor şi grupurilor de măsurare a energiei termice în condiţiile prevăzute de fabricantul acestora şi în conformitate cu normele metrologice şi reglementările în vigoare;
   g) să nu afecteze buna funcţionare a instalaţiilor şi parametrii de furnizare.
   Art. 210. - Indiferent dacă serviciul de producere sau de alimentare cu energie termică este prestat de operatori diferiţi sau de acelaşi operator, energia termică se măsoară pentru fiecare agent termic la:
   a) interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţeaua termică de transport;
   b) interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi cea de distribuţie;
   c) interfaţa dintre reţeaua termică de distribuţie şi instalaţiile utilizatorului.
   Art. 211. - (1) În cazul în care activitatea este prestată de operatori diferiţi, obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparţine celui care vinde energia termică.
   (2) Prin excepţie de la alin. (4), operatorul care cumpără energia termică poate monta contoare/grupuri de măsurare a energiei termice, stabilind în contract modalitatea de decontare a energiei termice cumpărate.
   (3) În cazul subconsumatorilor, energia termică se măsoară la interfaţa dintre instalaţiile acestora şi cele ale consumatorilor principali la care sunt racordaţi.
   Art. 212. - (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părţile contractante.
   (2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părţile contractante şi fac parte din reţelele termice ale SACET.
   (3) Achiziţionarea şi montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de branşament termic într-un SACET revin autorităţilor administraţiei publice locale.
   (4) Se interzice orice intervenţie neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de abur

   Art. 213. - (1) Măsurarea energiei termice livrate sub formă de abur se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile, separat, pe niveluri de presiuni.
   (2) Măsurarea energiei termice livrate sub formă de abur supraîncălzit se va face utilizându-se grupuri de măsurare având în compunere:
   a) un traductor de debit, amplasat pe conducta de abur;
   b) o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe conducta de abur şi una pe conducta de retur condensat, iar în cazul în care condensatul nu este returnat, cea de-a doua temperatură va fi presetată în calculator, la o valoare stabilită de comun acord cu utilizatorul;
   c) un traductor de presiune, amplasat pe conducta de abur;
   d) un calculator (integrator de putere termică), care primeşte semnale de la subansamblurile de mai sus.
   (3) Pentru determinarea energiei termice livrate sub formă de abur saturat, se vor măsura numai debitul şi presiunea acestuia, energia termică calculându-se pe baza puterii termice transmise/absorbite, cu menţiunea că la calculul entalpiei se va lua în considerare titlul aburului convenit între părţi în cadrul contractului de vânzare-cumpărare/furnizare a energiei termice.
   Art. 214. - (1) Pentru măsurarea cantităţii de condensat returnat se vor prevedea traductoare de debit, pe fiecare conductă de retur condensat.
   (2) Toate grupurile de măsurare a energiei termice amplasate pe o ramură a reţelei vor avea aceeaşi clasă de exactitate, în toate punctele de delimitare.
   (3) În scopul determinării parametrilor care caracterizează calitatea energiei termice, producătorul va măsura şi înregistra (grafic sau digital) debitul, presiunea şi temperatura aburului supraîncălzit, respectiv debitul şi presiunea aburului saturat. Înregistrările se vor păstra timp de cel puţin un an.
   (4) Calitatea chimică a aburului şi a condensului returnat se va determina folosind metode şi aparatură de laborator certificate.
   Art. 215. - La interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţelele termice de transport/distribuţie se vor măsura:
   a) energia termică livrată, pe niveluri de presiune (numai pentru aburul supraîncălzit);
   b) debitele, presiunile şi temperaturile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul supraîncălzit), respectiv debitele şi presiunile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul saturat). Aceşti parametri pot fi înregistraţi grafic sau digital;
   c) cantităţile de condensat returnat şi temperaturile condensatului, pe fiecare retur (temperaturile pot fi înregistrate grafic sau digital).
   Art. 216. - Producătorul va determina:
   a) indicii chimici ai aburului;
   b) indicii chimici ai condensatului returnat.
   Art. 217. - La interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor se vor măsura:
   a) energia termică livrată, pe niveluri de presiune (numai pentru aburul supraîncălzit);
   b) debitele, presiunile şi temperaturile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul supraîncălzit), respectiv debitele şi presiunile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul saturat);
   c) cantităţile de condensat returnat şi temperaturile condensatului, pe fiecare retur.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de apă fierbinte
şi apă caldă

   Art. 218. - Măsurarea energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte/caldă se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.
   Art. 219. - Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub formă de apă fierbinte, respectiv apă caldă pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur şi o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur şi cealaltă pe retur. În instalaţiile producătorului sonda de temperatură de pe retur va fi amplasată:
   a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consumă energie termică. În acest caz se va măsura şi energia termică aferentă preparării apei de adaos, conform art. 224;
   b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consumă energie termică.
   Art. 220. - La producător şi în staţia termică, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur şi o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur şi cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecţie a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:
   a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;
   b) presiunea şi temperatura apei calde livrate;
   c) temperatura agentului termic returnat;
   d) calitatea apei de adaos şi a agentului termic returnat.
   Art. 221. - La producător şi în staţia termică măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termică montate în funcţie de posibilităţile tehnice şi de punctul de injecţie a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluţii:
   a) Se montează două contoare de energie termică, astfel:
   - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalaţie, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă rece, la intrarea în instalaţie, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieşirea din instalaţia de preparare a acesteia. În cazul instalaţiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecţie a apei recirculate în circuitul de apă rece;
   - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalaţie, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieşirea din instalaţia de preparare a acesteia.
   b) Se montează două contoare de energie termică, astfel:
   - un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieşire a apei calde din instalaţia de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă caldă de consum, la ieşirea din instalaţia de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. În cazul instalaţiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecţie a apei recirculate în circuitul de apă rece;
   - un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalaţie, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.
   Art. 222. - (1) Se vor măsura, de asemenea, cantitatea de apă rece la intrarea în instalaţia de preparare, precum şi presiunea şi temperatura apei calde de consum livrate.
   (2) Pe fiecare ramură de ieşire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilităţii acesteia.
   Art. 223. - (1) Pentru apa caldă de consum măsurarea energiei termice la utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termică.
   (2) Contoarele de energie termică vor avea traductorul de debit şi una din sondele de temperatură amplasate pe conducta de apă caldă de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit să măsoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:
   a) prin montarea unei sonde de temperatură, plasată pe conducta de apă rece, într-o zonă în care circulaţia apei este asigurată în permanenţă;
   b) presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită şi modificată periodic conform unei metodologii convenite între părţi, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de 2 K faţă de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalaţie. În acest caz se va presta aceeaşi valoare pentru toţi consumatorii alimentaţi de un furnizor, utilizându-se aceeaşi sursă de apă rece.
   Art. 224. - Energia termică consumată pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directă, cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecţie a apei de adaos în conducta de retur şi o pereche de sonde de temperatură, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apa de adaos, cea de-a doua pe conducta de apă de adaos.
   Art. 225. - (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfaţa dintre instalaţiile producătorilor şi reţeaua termică de transport şi la interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi cea de distribuţie se vor măsura debitul şi cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care să facă corecţia cu diferenţa dintre densitatea agentului termic pe tur şi retur.
   (2) În cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termică montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu două intrări de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur şi cu o calibrare apropiată de acesta.
   Art. 226. - (1) Toate contoarele de energie termică amplasate pe o ramură a reţelei termice vor avea aceeaşi clasă de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanţă cu prevederile metrologice, iar pentru reţelele termice de apă fierbinte/apă caldă se vor utiliza contoare de energie termică şi traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.
   (2) Pentru contoarele de energie termică care au clasa de exactitate 3 şi au fost montate în instalaţii înainte de 1.05.2001, se va întocmi un plan de înlocuire a acestora, eşalonat în concordanţă durata normală de funcţionare stabilită de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
   Art. 227. - Calitatea chimică a apei fierbinţi/calde pe tur şi retur va fi urmărită la interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţeaua termică de transport, la interfaţa dintre reţeaua termică de transport/distribuţie şi utilizatorii industriali şi la ieşirea din staţiile termice.
   Art. 228. - La interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţelele termice de transport se măsoară:
   a) energia termică livrată;
   b) debitul şi cantitatea de agent termic livrat şi returnat;
   c) presiunea şi temperatura agentului termic livrat, precum şi temperatura agentului termic returnat (aceşti parametri pot fi înregistraţi grafic sau digital);
   d) debitul de apă de adaos;
   e) energia termică necesară pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.
   Art. 229. - Producătorul de energie termică va determina, de asemenea:
   a) indicii chimici ai apei fierbinţi livrate;
   b) indicii chimici ai agentului termic returnat.
   Art. 230. - La interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie se măsoară:
   a) energia termică livrată;
   b) debitul şi cantitatea de agent termic livrat şi returnat;
   c) presiunea şi temperatura agentului termic livrat, precum şi temperatura agentului termic returnat (aceşti parametri pot fi înregistraţi grafic sau digital).
   Art. 231. - La interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor industriali se măsoară:
   a) energia termică livrată, pe categorii de agent termic;
   b) cantitatea de agent termic livrat şi returnat, pe categorii de agent termic;
   c) debitul, presiunea şi temperatura agentului termic livrat, precum şi debitul şi temperatura agentului termic returnat.
   Art. 232. - Operatorul serviciului va determina, de asemenea, indicii chimici ai agentului termic returnat.
   Art. 233. - (1) Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuţia pe verticală se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apa caldă de consum.
   (2) Acolo unde condiţiile tehnologice permit (există branşamente pentru părţi de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe părţi ale condominiului.
   (3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevăzuţi la alin. (1) şi (2), măsurarea energiei termice se va face astfel:
   a) dacă utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încălzire, respectiv de apă caldă de consum, se va utiliza câte un contor de energie termică pentru fiecare circuit în parte;
   b) dacă utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru producerea locală a apei calde de consum şi a agentului termic pentru încălzire, se va utiliza un singur contor de energie termică, ce va înregistra consumul total.
   (4) La utilizatorii care se găsesc în situaţia alin. (3) lit. b) se va utiliza un contor de energie termică pe circuitul de apă caldă de consum.
   Art. 234. - În cazul în care un utilizator de tip industrial este racordat direct la reţeaua termică de transport, atunci măsurarea energiei termice se face la interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţeaua termică de transport, conform art. 228, şi la interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi instalaţiile utilizatorului, conform art. 231.

   CAPITOLUL V
  Utilizatorii energiei termice

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

   Art. 235. - (1) Branşamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfaţa dintre reţelele publice de transport şi/sau distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu reţelele publice de transport şi distribuţie, din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar operatorii serviciului care exploatează SACET sunt obligaţi să le întreţină, să le verifice metrologic şi să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.
   (2) Reţelele de transport şi distribuţie care alimentează mai mulţi utilizatori aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste reţele sunt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.
   Art. 236. - (1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciului de alimentare cu energie termică este garantat tuturor utilizatorilor.
   (2) Fiecare utilizator trebuie să aibă un branşament termic.
   (3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinţe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scară sau tronson în parte.
   (4) Prin excepţie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în cazul în care instalaţiile interioare de apă caldă de consum sau instalaţiile interioare de încălzire sunt comune sau au părţi comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branşamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.
   (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociaţiilor de proprietari/locatari de a avea câte un branşament termic pentru fiecare scară sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuţie a energiei termice este obligat să dea curs solicitării numai pe baza unei documentaţii depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentaţie care va conţine: condiţiile tehnice de realizare, modificările necesare şi costurile aferente realizării. Documentaţia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor şi reţelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum şi de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de branşare/racordare şi contorizare vor fi suportate de solicitant.
   Art. 237. - (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
   (2) Prevederile prezentului regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum luat separat.
   (3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cât şi consum pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.
   (4) În cazul în care încălzirea spaţiului de lucru este impusă şi de condiţiile în care trebuie să se desfăşoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termică se consideră că se realizează în scopuri tehnologice.
   Art. 238. - Proiectarea, executarea şi recepţionarea instalaţiilor de alimentare şi utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea, extinderea sau modificarea instalaţiilor şi a destinaţiei energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripţiile, normativele şi reglementările în vigoare.
   Art. 239. - Toţi utilizatorii de energie termică au obligaţia de a obţine, înainte de a începe proiectarea instalaţiei de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligaţia de a obţine acordul de furnizare a energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.
   Art. 240. - (1) Pentru executarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obţină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 239.
   (2) Avizul îşi pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuţia nu a început în acest interval de timp.
   Art. 241. - (1) Soluţia de alimentare cu energie termică se stabileşte de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluţia stabilită se precizează în avizul de racordare.
   (2) Soluţia precizată este obligatorie în proiectare, execuţie şi exploatare. Pentru marii consumatori, această soluţie trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situaţii de indisponibilităţi în instalaţii.
   Art. 242. - (1) Proiectarea şi executarea racordurilor şi branşamentelor termice se fac de către proiectanţi şi executanţi de specialitate autorizaţi conform prevederilor legale, care au obligaţia să respecte prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare.
   (2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţă tehnică, consultanţă, recepţie şi punere în funcţiune până la punctul de delimitare/separaţie revin în sarcina autorităţii administraţiei publice locale sau a operatorului serviciului conform legii.
   (3) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalaţiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.
   (4) În cazul gestiunii delegate, în care autorităţile administraţiei publice locale transferă, în totalitate sau numai în parte, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea şi exploatarea SACET, unuia sau mai multor operatori, în cadrul contractului de delegare a gestiunii sau prin acte adiţionale la cele existente, se vor stabili condiţiile de realizare a racordurilor termice noi şi modul de decontare, de către autoritatea administraţiei publice locale, a contravalorii acestora în condiţiile aplicării prevederilor alin. (2) şi (3).
   Art. 243. - (1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalaţii termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalaţiei, din care un exemplar se păstrează la distribuitor.
   (2) Dosarul instalaţiei va fi actualizat de către utilizator şi va cuprinde:
   a) memoriul justificativ;
   b) copie după avizul de racordare;
   c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent primar şi schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură şi control, a automatizărilor şi protecţiilor;
   d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;
   e) graficele de consum;
   f) exigenţele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.
   (3) Punerea în funcţiune a instalaţiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalaţiei, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum şi a celor solicitate suplimentar de distribuitor.
   (4) Branşarea la reţelele de distribuţie se va face în prezenţa furnizorului sau în prezenta deţinătorului instalaţiilor şi numai după ce s-a încheiat actul de recepţie a branşamentului şi a instalaţiilor de utilizare.
   (5) Alimentarea cu energie termică a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.
   Art. 244. - (1) Furnizorii vor încheia convenţii de exploatare cu marii consumatori, care să cuprindă obligaţii reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor termice şi urmărirea regimurilor de consum. Convenţia face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părţi.
   (2) Operatorul serviciului şi utilizatorul răspund de exploatarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor termice din administrarea şi exploatarea lor, având obligaţia să ia măsurile necesare pentru întreţinerea şi păstrarea în bune condiţii a izolaţiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în bună stare de funcţionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanşeităţi, precum şi de reglarea corectă a parametrilor agenţilor termici.
   (3) Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze în bună stare utilajul/instalaţia aparţinând operatorului serviciului, care se află în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vreo intervenţie asupra acestuia.
   (4) Lucrările de revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum şi la instalaţiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influenţat regimul de funcţionare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părţile contractante.
   (5) Furnizorul este obligat să anunţe în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, cu precizarea graficului de execuţie a acestora, pentru a se stabili de comun acord data şi durata întreruperilor respective.
   (6) Dacă în 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părţile nu cad de acord, iar urgenţa lucrărilor impune oprirea furnizării energiei termice, furnizorul stabileşte data şi ora întreruperii, pe care le aduce la cunoştinţă utilizatorului, împreună cu motivaţiile necesare, cu cel puţin 24 de ore înainte de a trece la aplicare.
   Art. 245. - (1) Utilizatorii, consumatori de energie termică, au obligaţia de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, când acestea se află montate în incinta sa, precum şi la instalaţiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezenţa sa.
   (2) Apa caldă returnată de utilizator trebuie să aibă aceiaşi indici de calitate cu apa fierbinte primită de la distribuitor.
   (3) În cazul în care apa caldă returnată nu respectă indicii de calitate stabiliţi prin contract, iar utilizatorul nu are posibilităţi de tratare, acesta va plăti operatorului serviciului majorări la factura de energie termică, conform prevederilor contractuale.
   (4) Utilizatorul care impurifică condensatul din conducta de returnare va suporta costul întregii cantităţi de condensat impurificat din reţeaua colectoare comună şi din rezervoarele distribuitorului, în cazul în care distribuitorul nu are posibilitatea să-l trateze.
   (5) Operatorul serviciului poate accepta primirea condensatului cu alţi indici de calitate decât cei normaţi, în limitele posibilităţilor sale de utilizare şi de tratare, caz în care utilizatorul este obligat să suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferenţa de calitate a condensatului returnat.
   Art. 246. - Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:
   a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adiţional, la solicitarea reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;
   b) să existe acceptul scris al proprietarilor spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie cu care cel care doreşte debranşarea are pereţi comuni sau planşee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debranşarea şi cunosc influenţele debranşării asupra condiţiilor de confort şi de mediu din spaţiile pe care le deţin în proprietate;
   c) să existe documentaţia tehnică prevăzută la art. 254 lit. g);
   d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spaţiul pe care îl are în proprietate, după debranşare.
   Art. 247. - În situaţia în care deconectarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizaţie de construire, obţinută în condiţiile legii, care va ţine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.
   Art. 248. - Furnizorul are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 246 şi 247 înainte de a emite avizul de deconectare.
   (2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea condiţiilor legale, furnizorul este îndreptăţit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.
   Art. 249. - Deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament.
   Art. 250. - Debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii cumulative:
   a) condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat;
   b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;
   c) anunţarea furnizorului şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de debranşare.
   Art. 251. - Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situaţii:
   a) se intenţionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi nu sunt montate repartitoare de costuri;
   b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spaţiului cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie cu o sursă alternativă de producere a energiei termice.
   Art. 252. - (1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părţile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari/locatari şi cu acordul proprietarilor direct afectaţi.
   (2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul că aceştia au înţeles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creşte.
   (3) Proprietarii direct afectaţi sunt:
   a) proprietarii apartamentelor care au pereţii comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
   b) proprietarii care au pereţi comuni cu uscătoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Drepturile şi îndatoririle utilizatorilor

   Art. 253. - Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:
   a) să preia energia termică din instalaţiile de transport sau distribuţie, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
   b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se află în incinta operatorului serviciului, în prezenţa împuternicitului acestuia;
   c) să racordeze la instalaţiile proprii, în condiţiile legii, alţi utilizatori de energie termică, denumiţi subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;
   d) să solicite furnizorului remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie;
   e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată.
   f) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;
   g) de a fi anunţat despre întreruperea furnizării de energie termică, conform prevederilor prezentului regulament;
   h) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii de reglementare competente orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor;
   i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informaţii cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de furnizor.
   Art. 254. - Utilizatorii de energie termică au următoarele obligaţii:
   a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;
   b) să comunice în scris furnizorului orice modificare a condiţiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce priveşte modificările suprafeţelor de încălzire;
   c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei termice furnizate;
   d) să exploateze şi să întreţină instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;
   e) să suporte în totalitate consecinţele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restricţionarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceştia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplăţii energiei termice;
   f) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile acestuia;
   g) să nu modifice instalaţiile de încălzire centrală, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentaţii tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, aprobată de către furnizor;
   h) să suporte costul remedierilor şi a pagubelor produse furnizorului şi altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defecţiuni datorate culpei sale;
   i) să permită accesul furnizorului la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţă sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora ori pentru debranşarea/deconectarea instalaţiilor în caz de neplată sau avarie;
   j) să nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
   k) să nu execute lucrări de reparaţie capitală a instalaţiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentaţie tehnică legal aprobată;
   l) să nu golească instalaţiile în vederea executării unor modificări sau reparaţii fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii;
   m) să se îngrijească de umplerea instalaţiilor imediat după terminarea reparaţiilor;
   n) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură;
   o) să suporte cheltuielile de verificare, montare şi demontare a contorului de energie termică, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;
   p) să suporte costurile aferente umplerii instalaţiilor cu apă tratată, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusivă;
   q) să returneze întreaga cantitate de agent termic intrată în instalaţiile sale de utilizare, operatorul fiind în drept de a percepe penalizări la contract şi de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.
   r) să suporte costurile necesare repunerii în funcţiune a contoarelor de energie termică predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenţii neautorizate.

   CAPITOLUL VI
  Stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire
şi apă caldă de consum

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

   Art. 255. - (1) Operatorii, titularii de licenţe a căror activitate este supusă reglementării autorităţii competente, vor întocmi proceduri proprii pentru stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termică şi apă caldă de consum.
   (2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, furnizorul va întocmi proceduri proprii, în funcţie de condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu energie termică şi utilizatori racordaţi, structura organizatorică a operatorului etc.).
   (3) Procedurile vor include şi regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apă şi de canalizare cantităţile de apă caldă ce urmează a le factura, pe fiecare utilizator în parte. Furnizorul va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum în propria procedură, elaborată pe baza prezentului regulament.
   Art. 256. - (1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toţi furnizorii, a căror activitate este supusă reglementării autorităţii competente, şi se aplică la întocmirea procedurilor proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii cu care se află în relaţii contractuale.
   (2) Procedurile vor fi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.
   (3) Inexistenţa, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică neaprobată sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea licenţei de operare.
   Art. 257. - Pentru organizarea procesului de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică, furnizorul va defini:
   a) activităţile principale presupuse de acest proces;
   b) fluxul informaţional aferent activităţilor precizate la lit. a);
   c) responsabilităţile compartimentelor implicate în realizarea activităţilor respective.
   Art. 258. - Pe baza elementelor definite la art. 257, furnizorul va întocmi şi va include în procedura proprie prezentarea schematică a procesului de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică.
   Art. 259. - Furnizorii vor identifica tipurile de utilizatori cărora le asigură alimentarea cu energie termică şi apă caldă de consum.
   Art. 260. - Stabilirea consumurilor de energie termică în vederea facturării la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceştia.
   Art. 261. - (1) Facturarea consumurilor de energie termică se va face lunar, iar perioada de facturare va fi eşalonată astfel încât factura să se emită până în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Furnizorul va defini în procedura proprie modul de stabilire şi data de facturare pentru fiecare staţie/centrală termică în intervalul de timp respectiv. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.
   (2) Prin excepţie de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislaţia care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire.
   Art. 262. - (1) În cazul în care citirea grupurilor de măsură nu se face de la distanţă, furnizorul este obligat să comunice în scris delegaţilor împuterniciţi ai utilizatorilor data şi intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea şi facturarea consumurilor. Orice abatere de la data şi ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util.
   (2) În cazul utilizatorilor contorizaţi, la care citirea contoarelor de energie termică presupune accesul într-o incintă aparţinând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condiţiile de acces.
   Art. 263. - (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologică periodică, cât şi la reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, producătorul sau furnizorul trebuie să anunţe delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor în vederea verificării integrităţii sigiliilor metrologice şi a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, şi, respectiv, să asiste la operaţiunea de sigilare la instalare a aparaturii.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărui contor de energie termică ori contor de apă de adaos instalat în staţia/centrala termică sau în instalaţiile utilizatorilor şi utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.
   (3) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul şi starea sigiliilor metrologice şi a celor aplicate la instalare.
   (4) Furnizorul va anunţa delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora la care este programată operaţiunea respectivă.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Citirea indicaţiilor aparaturii de măsurare şi înregistrarea datelor

   Art. 264. - Furnizorul va asigura:
   a) citirea indicaţiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea şi facturarea consumurilor, instalate în staţiile/centralele termice şi la utilizatori, cu frecvenţa precizată la art. 265;
   b) înregistrarea şi arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.
   Art. 265. - În vederea determinării consumurilor, frecvenţa efectuării citirilor şi înregistrarea indicaţiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termică şi apă caldă de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:
   a) la predarea serviciului de tură - pentru contoarele de energie termică;
   b) orar - pentru termometre, manometre, contoare de apă rece şi, respectiv, apă de adaos instalate în staţiile/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului termic şi ai apei calde de consum nu sunt menţinuţi în limitele stabilite prin condiţiile de furnizare cu instalaţii de automatizare;
   c) cel puţin o dată pe lună, pentru contoarele de energie termică montate la utilizatori.
   Art. 266. - Informaţiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenţilor termici secundari şi ale apei reci din staţiile/centralele termice pot fi incluse în fişa de urmărire a contorului de energie termică de pe circuitul primar al staţiei/centralei termice sau pot constitui obiectul unei fişe separate.
   Art. 267. - În procedura proprie, furnizorul va prezenta câte un model de conţinut pentru fiecare dintre documentele utilizate.
   Art. 268. - În concordanţă cu elementele definite la art. 257, furnizorul va prezenta în procedură proprie succesiunea de desfăşurare a activităţilor de citire şi înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.
   Art. 269. - Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termică din centralele şi staţiile termice de către personalul desemnat de furnizor se realizează cu frecvenţa precizată la art. 265.
   Art. 270. - (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanţă, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 261 se realizează în prezenţa delegaţilor împuterniciţi ai utilizatorilor şi se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu şi delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor.
   (2) Citirea contorului de apă rece, pentru stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărei staţii termice pe perioada de facturare, se efectuează de către personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aceeaşi zi, convenită de comun acord, în prezenţa personalului desemnat de acesta.
   (3) Activitatea precizată la alin. (2) se finalizează prin încheierea între personalul furnizorului de apă rece şi personalul furnizorului a unui proces-verbal.
   (4) Furnizorul va întocmi şi prezenta în cadrul procedurii proprii conţinutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1), (2) şi (3).
   Art. 271. - Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termică de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la reţeaua termică de transport citeşte cu frecvenţa precizată la art. 265 indicaţiile contorului de energie termică de pe racordul punctului termic la reţeaua termică de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.
   Art. 272. - (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanţă, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 261 se realizează în prezenţa delegaţilor împuterniciţi ai utilizatorilor şi se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu şi delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor.
   (2) Furnizorul va întocmi şi va prezenta în cadrul procedurii proprii conţinutul procesului-verbal încheiat conform alineatului precedent şi modul de înregistrare a datelor.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Stabilirea consumurilor

   Art. 273. - Procesarea datelor obţinute în urma citirii aparatelor de măsură şi efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termică aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care furnizorul îl va preciza în procedură proprie.
   Art. 274. - Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din reţeaua termică de distribuţie aferentă staţiilor/centralelor termice, presupune parcurgerea a două etape:
   a) stabilirea consumurilor pe destinaţii - încălzire şi apă caldă de consum - asigurate din fiecare staţie/centrală termică;
   b) defalcarea consumurilor obţinute la nivel de staţie/centrală termică şi stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termică branşat la reţelele termice de distribuţie.
   Art. 275. - (1) Procedura proprie va include schema logică a programului de calcul - în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - şi formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul.
   (2) Furnizorul va prezenta în clar succesiunea operaţiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente staţiilor/centralelor termice, personalul care urmează a le desfăşura şi formularele utilizate.
   Art. 276. - (1) Pe baza consumurilor la nivel de staţii/puncte termice determinate conform precizărilor din cadrul secţiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termică şi apă rece pentru apa caldă de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociaţie de proprietari/locatari, agent economic, instituţie publică etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 277.
   (2) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai mulţi utilizatori alimentaţi prin intermediul unui branşament comun, la care contorizarea este realizată la nivelul respectivului branşament, se realizează conform prevederilor art. 277.
   Art. 277. - Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizaţi alimentaţi din reţelele termice de distribuţie (utilizatori casnici, agenţi comerciali, instituţii publice/social-culturale) se realizează, astfel:
   - pentru încălzire, defalcarea se face proporţional cu suprafaţa echivalentă termic;
   - pentru apa caldă de consum livrată:
    utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporţional cu numărul de persoane;
    agenţilor comerciali şi instituţiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după baremuri stabilite prin acte normative sau standarde.
   Art. 278. - În procedura proprie, furnizorul va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor şi durata de timp alocată pentru analizarea şi avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoană implicată.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Emiterea facturilor

   Art. 279. - (1) În procedura proprie de emitere a facturilor furnizorul va prezenta conţinutul facturii şi va preciza durata de timp alocată acestei activităţi.
   (2) În funcţie de modalităţile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 281, furnizorul va decide asupra necesităţii întocmirii unor centralizatoare/borderouri în vederea simplificării şi eficientizării acestei activităţi.
   Art. 280. - (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizaţi, furnizorul le va prezenta un formular conţinând toate datele necesare înţelegerii şi verificării modului în care s-au determinat energia termică precizată în factura emisă acestora şi volumul de apă rece pentru apa caldă de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare staţie/centrală termică.
   (2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puţin următoarele:
   a) energia termică intrată în staţia termică, inclusiv indexul vechi şi cel nou ale contoarelor de energie termică;
   b) energia termică produsă în centrala termică, inclusiv indexul vechi şi nou al contoarelor de energie termică;
   c) consumul propriu de apă al staţiei/centralei termice;
   d) pierderile de energie termică în staţia/centrala termică;
   e) pierderile de energie termică prin transfer termic în reţelele termice de distribuţie aferente staţiei/centralei termice, defalcate pe destinaţii (încălzire şi apă caldă de consum);
   f) pierderile de energie termică prin pierderile masice de agent termic în reţelele termice de distribuţie aferente staţiei/centralei termice (aferente atât circuitelor de încălzire, cât şi celor de apă caldă de consum);
   g) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din staţia/centrala termică;
   h) temperatura medie lunară pentru apa caldă de consum furnizată din staţia/centrala termică;
   i) temperatura medie lunară pentru apa rece intrată în staţia/centrala termică;
   j) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată din staţia/centrala termică;
   k) energia termică pentru încălzire furnizată din staţia/centrala termică;
   l) energia termică pentru apă caldă de consum furnizată utilizatorilor contorizaţi, alimentaţi din staţia/centrala termică;
   m) energia termică pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizaţi, alimentaţi din staţia/centrala termică;
   n) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată agenţilor comerciali, instituţiilor publice/social-culturale alimentate din staţia/centrala termică (determinată pe bază de baremuri);
   o) energia termică pentru încălzire furnizată agenţilor comerciali, instituţiilor publice şi social-culturale alimentate din staţia/centrala termică;
   p) suprafaţa echivalentă termic, totală şi defalcată pe condominii, a instalaţiilor alimentate din staţia/centrala termică;
   q) numărul total de persoane alimentate din staţia/centrala termică şi defalcat pe condominii;
   r) volumul de apă de adaos aferent staţiei/centralei termice;
   s) volumul de apă rece intrat în staţia/centrala termică;
   t) volumul total de apă caldă de consum furnizat din staţia/centrala termică;
   u) dacă s-au efectuat diminuări ale energiei termice furnizate în funcţie de parametrii reali de livrare ai energiei termice faţă de cei din contract.
   Art. 281. - Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
   Art. 282. - Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităţilor de energie termică facturate pentru utilizatori:
   a) urbani necontorizaţi, alimentaţi din centrale sau staţii termice;
   b) urbani contorizaţi şi necontorizaţi, alimentaţi din aceeaşi centrală sau staţie termică;
   c) urbani contorizaţi, alimentaţi din aceeaşi centrală sau staţie termică;
   d) alimentaţi direct din reţeaua termică de transport;
   e) alte situaţii specifice existente sau previzibile.
   Art. 283. - Pentru staţiile termice echipate cu contoare de energie termică pe circuitul/circuitele secundare de încălzire şi/sau pe circuitul/circuitele de apă caldă de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicaţiile acestor contoare. Furnizorii care înregistrează astfel de situaţii în instalaţiile pe care le exploatează vor detalia în procedura proprie şi modul de calcul aferent acestor situaţii, particularizând modelul de calcul.
   Art. 284. - În toate cazurile se vor factura:
   a) consumul de energie termică pentru încălzire;
   b) consumul de energie termică înglobată în apa caldă de consum.
   Art. 285. - Pentru utilizatorii urbani necontorizaţi, alimentaţi din centrale sau staţii termice, procedura de calcul va ţine cont de:
   a) cantitatea de energie termică intrată în staţia termică;
   b) cantitatea de energie termică ieşită din centrala termică;
   c) pierderile totale de energie termică pe reţeaua de distribuţie aferentă acestuia;
   d) pierderile de energie termică în staţia termică, care se pot exprima ca o cotă din energia termică intrată în staţia termică;
   e) pierderile de energie termică prin transfer termic către mediul ambiant pe reţeaua de distribuţie aferentă centralei sau staţiei termice, exprimate ca o cotă din energia termică intrată în staţia termică;
   f) pierderile de energie termică prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cât şi pentru reţelele de apă caldă de consum şi recirculare, aferente centralei sau staţiei termice;
   g) volumul de apă de adaos tratată aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare staţiei termice;
   h) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate;
   i) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate;
   j) pierderile de energie termică prin pierderi masice pe circuitele de apă caldă de consum, pe baza volumului de pierderi masice în reţelele de apă caldă de consum şi recirculare;
   k) media lunară a temperaturilor orare ponderate cu debitul de apă rece orar, măsurate pe conducta de distribuţie a apei calde de consum, calculate;
   l) media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apă rece care alimentează staţia termică, înregistrate;
   m) volumul de pierderi masice în reţelele de apă caldă de consum şi recirculare, de la centrala sau staţia termică la utilizatori;
   n) volumul de apă care reflectă consumul propriu al centralei sau staţiei termice, calculat pe baza baremurilor de consum pentru apa rece corespunzătoare utilităţilor cu care este dotată staţia termică şi a numărului de persoane care deservesc staţia termică. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare staţie termică;
   o) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarnă-vară sau vară-iarnă), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor).
   Art. 286. - Pentru utilizatorii urbani contorizaţi şi necontorizaţi, alimentaţi din aceeaşi centrală sau staţie termică, se va ţine seama de:
   a) toate aspectele enunţate la art. 285;
   b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termică montate la utilizatori să depăşească cantitatea de energie termică intrată în centrala sau staţia termică rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termică;
   c) posibilitatea ca în urma calculelor să rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizaţi cu valori anormale, duble sau mult diferite faţă de media consumurilor utilizatorilor contorizaţi;
   d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi:
   - utilizatorii necontorizaţi reprezintă o pondere mică faţă de totalul utilizatorilor;
   - consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizaţi;
   - existenţa repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizaţi;
   - restricţionarea alimentării cu energie termică a unor utilizatori;
   - alte cauze care conduc la o comparaţie needificatoare sau nereală a consumurilor.
   Art. 287. - Pentru utilizatorii urbani contorizaţi alimentaţi din aceeaşi centrală sau staţie termică se va ţine seama de:
   a) existenţa într-un condominiu atât a utilizatorilor casnici, cât şi a agenţilor comerciali, instituţiilor publice/social-culturale etc., alimentaţi dintr-un branşament termic comun atât pentru circuitul de încălzire, cât şi pentru circuitul de apă caldă de consum;
   b) cantităţile de energie termică înregistrate de contoarele montate la branşament;
   c) baremele aferente utilizatorilor, alţii decât cei de tip urban, dacă aceştia nu au contoare de energie termică pentru determinarea cantităţilor consumate;
   d) suprafaţa echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spaţiile cu destinaţie de locuinţă (utilizatori de tip urban) şi suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spaţiile cu altă destinaţie, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru energie termică pentru încălzire;
   e) indicaţiile repartitoarelor de costuri sau ale contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament;
   f) suprafaţa echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (utilizatori, alţii decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceştia refuză montarea repartitoarelor de costuri;
   g) numărul total de unităţi recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din întreg condominiul, şi numărul total de unităţi recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri ale fiecărui tip de utilizator;
   Art. 288. - Pentru utilizatorii necontorizaţi, alimentaţi direct din reţeaua termică de transport, se va ţine seama de:
   a) indicaţiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al staţiei termice aferente utilizatorului, la reţeaua de transport, şi datele teoretice din regimul hidraulic şi termic;
   b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri hidraulice şi termice;
   c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de tur a circuitului primar al staţiei termice, pe perioada de facturare;
   d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de retur a circuitului primar al staţiei termice, pe perioada de facturare;
   e) numărul de ore de funcţionare a instalaţiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.
   Art. 289. - În procedura proprie furnizorul va prezenta şi modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termică pentru încălzire, energia termică pentru apa caldă de consum şi volumul de apă rece pentru prepararea apei calde de consum - şi/sau acordă despăgubiri, pentru utilizatorii faţă de care nu şi-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate şi la continuitatea serviciului în condiţiile prezentului regulament.
   Art. 290. - În corelare cu prevederile art. 257, furnizorul va defini în procedura proprie responsabilităţile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activităţile de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilităţi:
   a) implementarea procedurii;
   b) verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii;
   c) iniţierea modificării procedurii în funcţie de rezultatele obţinute în aplicarea acesteia;
   d) instruirea şi verificarea personalului implicat cu privire la însuşirea şi modul de aplicare a procedurii;
   e) comunicarea în scris, către toţi utilizatorii, a datei şi intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturării, precum şi a eventualelor abateri de la programul prestabilit;
   f) citirea periodică a indicaţiilor aparaturii de măsurare din staţiile/centralele termice şi de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termică şi de apă rece pentru prepararea apei calde de consum şi înregistrarea acestora în fişele de urmărire corespunzătoare;
   g) citirea periodică a indicaţiilor aparaturii de măsurare din centralele termice şi consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic;
   h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic şi consemnate în registrele de parametri din staţiile/centralele termice;
   i) încheierea proceselor-verbale de citire a indicaţiilor aparaturii de măsurare din staţiile/centralele termice şi de la utilizatori la sfârşitul perioadei de facturare, dacă culegerea datelor nu se realizează de la distanţă;
   j) verificarea şi avizarea fişelor de urmărire a consumurilor;
   k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termică şi de apă rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărei staţii/centrale termice:
   - preliminare;
   - pe parcursul perioadei de facturare;
   - la sfârşitul perioadei de facturare;
   l) analizarea consumurilor de energie termică şi de apă rece pentru apa caldă de consum, corespunzătoare fiecărei staţii/centrale termice;
   m) defalcarea consumurilor pe utilizatori;
   n) operaţiuni preliminare defalcării consumurilor pe utilizatori - pentru situaţiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul;
   o) introducerea datelor în baza de date a aplicaţiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator şi/sau emiterea facturilor - dacă este cazul;
   p) iniţierea rulării aplicaţiei informatice utilizate pentru facturare;
   q) stabilirea consumurilor de energie termică şi apă rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;
   r) verificarea rezultatelor obţinute prin rularea eventualelor aplicaţii informatice utilizate;
   s) analizarea consumurilor de energie termică şi de apă rece pentru apa caldă de consum corespunzătoare utilizatorilor;
   t) înaintarea spre avizare a centralizatoarele consumurilor de energie termică şi de apă;
   u) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;
   v) înregistrarea şi arhivarea documentelor referitoare la stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termică şi apă rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Conţinutul-cadru al procedurii proprii de stabilire şi facturare
a consumurilor de energie termică pentru utilizatori

   Art. 291. - Furnizorii de energie termică au obligaţia de a-şi întocmi propria procedură de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament-cadru.
   Art. 292. - Procedura proprie de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori, întocmită de furnizor conform prevederilor art. 255 alin. (2), va respecta următorul cuprins-cadru:
   a) definiţii şi abrevieri;
   b) documente de referinţă;
   c) etape de stabilire a consumurilor de energie termică şi emiterea facturilor;
   d) responsabilităţile personalului în activităţile de stabilire şi facturare a consumurilor;
   e) anexe.
   Art. 293. - (1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea de furnizare a energiei termice.
   (2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum şi tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termică.
   (3) Capitolul III "Definiţii şi abrevieri" va defini termenii utilizaţi în procedură, în conformitate cu definiţiile şi abrevierile din prezentul regulament-cadru. În cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomandă utilizarea definiţiilor incluse în reglementările autorităţilor de reglementare competente.
   (4) Capitolul IV "Documente de referinţă" va include titlurile documentelor de referinţă care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale consiliului local).
   (5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termică şi emiterea facturilor" va fi structurat pe secţiuni, astfel:
   a) "Reguli generale", în care furnizorul va respecta prevederile art. 257-263 din prezentul regulament;
   b) "Citirea indicaţiilor aparaturii de măsurare şi înregistrare a datelor", în care se vor respecta prevederile art. 264-272 din prezentul regulament, incluzând în anexele procedurii formularele de registre de parametri, fişe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, tipuri de procese-verbale conform prevederilor prezentului regulament-cadru. Furnizorul va trata în mod distinct toate tipurile de utilizatori, în funcţie de modul de alimentare cu energie termică;
   c) "Stabilirea consumurilor de energie termică", incluzând prevederi din care să reiasă modul în care se aplică metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termică, respectând prevederile art. 273 şi art. 274 din prezentul regulament. Metodologia va fi inclusă într-o anexă la procedura proprie. În cazul în care furnizorul utilizează un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;
   d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". Conform art. 276 din prezentul regulament-cadru, furnizorul va preciza în această secţiune principalele activităţi şi durata acestora în vederea defalcării consumurilor pe utilizatori, aplicând prevederile din metodologia proprie, prezentând relaţiile de calcul conform prevederilor art. 284-art. 289 din prezentul regulament. În cazul în care furnizorul va utiliza un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;
   e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se:
   - conţinutul facturii (în conformitate cu prevederile din licenţa de furnizare şi ale art. 279 din prezentul regulament);
   - timpul alocat activităţilor privind emiterea facturilor;
   - conţinutul formularului (elaborat conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul regulament) pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menţionate la art. 280;
   f) "Distribuirea facturilor", furnizorul precizând modalitatea prin care se asigură distribuirea facturilor la utilizatori;
   g) "Arhivarea şi accesul utilizatorilor la informaţii", - furnizorul va preciza modul de arhivare şi asigurare a accesului la informaţii de către utilizatori, respectând prevederile legale în vigoare privitoare la arhivarea documentelor şi accesul la informaţi de interes public;
   h) "Responsabilităţile personalului în activităţile de stabilire şi facturare a consumurilor" - furnizorul va include sarcinile/responsabilităţile care revin personalului/compartimentelor, stabilite în funcţie de structura organizatorică proprie şi prevederile art. 290;
   i) "Anexe", care va cuprinde următoarele:
   - scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul);
   - scheme de funcţionare ale staţiilor/centralelor termice;
   - metodologie de stabilire a consumurilor de energie termică;
   - modele de conţinut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fişe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor, cereri etc.);
   - valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termică conform modelului din anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru;
   - formular-tip conţinând datele necesare înţelegerii şi verificării de către utilizatorii casnici necontorizaţi a modului în care s-au determinat energia termică, precizate în factura emisă, şi volumul de apă rece pentru apa caldă de consum;
   - organigrama întreprinderii;
   - avizul consiliului local;
   - aprobarea autorităţii competente;
   - alte anexe.

   CAPITOLUL VII
  Relaţia contractuală

   Art. 294. - (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor şi utilizator, între producător şi operatorul serviciului, precum şi între utilizator şi subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.
   (2) Contractele încheiate în condiţiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru.
   (3) Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
   (4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care doreşte modificarea consumului se face numai după obţinerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit reglementărilor în vigoare şi după prezentarea dosarului instalaţiei, conform prevederilor art. 243 din prezentul regulament.
   Art. 295. - (1) Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemele de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele standardelor de performanţă.
   (2) Conţinutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, a dispoziţiilor Codului comercial român, având la bază contractul-cadru elaborat şi aprobat de autoritatea de reglementare competentă, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime:
   a) părţile contractante şi reprezentanţii lor legali;
   b) graficele de consum, dacă este cazul;
   c) condiţiile tehnice ale furnizării;
   d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
   e) delimitarea instalaţiilor dintre furnizor şi consumator;
   f) convenţia de exploatare şi de reglare a instalaţiilor, dacă este cazul;
   g) scopul în care se consumă energia termică, dacă este cazul;
   h) preţul reglementat, conform legislaţiei în vigoare, de furnizare a energiei termice;
   i) modul de măsurare şi plată a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducător sau independent şi a agenţilor termici nerestituiţi, după caz;
   j) programul de executare a reparaţiilor, dacă este cazul;
   k) tranşele de limitări în caz de indisponibilităţi în instalaţiile de alimentare;
   l) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsură anterioară suspendării contractului, în cazul neachitării facturilor pentru energia termică, în perioada de încălzire;
   m) clauze speciale.
   (3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcţie de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă pentru utilizatorii de tip urban, de tip comercial şi utilizatorii de tip agricol şi industrial.
   Art. 296. - (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între părţi, cu anexe pentru fiecare loc de consum şi cu prevederi pentru furnizarea de abur şi, separat, pentru furnizarea de apă fierbinte sau caldă, cu excepţia contractului dintre producător şi operatorul serviciului, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termică şi utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum au caracter permanent.
   (3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinaţie, având branşamente şi instalaţii interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociaţiei de proprietari legal constituite.
   Art. 297. - (1) În contract se va evidenţia, dacă este cazul, separat consumul de energie termică pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire şi cel pentru prepararea apei calde de consum.
   (2) Cantităţile de căldură se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice şi ai agentului termic şi, dacă este cazul, pentru fiecare, debitele minime şi maxime orare preluate în regim de iarnă şi de vară, procentul de condensat şi apă caldă returnate, indicii de calitate ai condensatului şi ai apei calde returnate.
   (3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract şi debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat şi regimul de consum (continuu sau cu intermitenţă).
   Art. 298. - (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate şi modificate prin acte adiţionale, cu acordul scris al părţilor.
   (2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract şi constituie părţi integrante ale acestuia.
   (3) Pe parcursul executării contractului, condiţiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părţilor.
   Art. 299. - (1) Puterea termică precizată în contractul dintre producător şi distribuitor trebuie să fie egală cu suma puterilor termice contractate de distribuitor cu consumatorii săi, aplicându-se coeficienţii de simultaneitate, la care se adaugă consumul tehnologic, pe structuri, pentru transportul şi distribuţia agentului termic de la punctul de producere la instalaţiile de utilizare.
   (2) Consumul tehnologic de energie termică pentru transport şi distribuţie se determină prin măsurători şi prin studii de regim hidraulic şi termic elaborate de unităţi de proiectare de specialitate şi autorizate, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate depăşesc valorile normate prevăzute în prezentul regulament, se vor lua măsuri pentru remedierea deficienţelor.
   Art. 300. - (1) Relaţia contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul branşamentului, în punctul de delimitare a instalaţiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branşamente şi instalaţii interioare comune, indiferent de destinaţie.
   (2) Furnizorul nu are competenţa de a se implica în defalcarea şi repartizarea pe deţinătorii spaţiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică şi apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.
   (3) Deţinătorii cu orice titlu ai spaţiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la reţelele publice de distribuţie a energiei termice, având branşamente şi instalaţii interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel:
   a) contract de furnizare pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie în care calitatea de titular de contract o are asociaţia de proprietari/locatari legal constituită;
   b) contracte de furnizare în nume propriu cu furnizorul, dacă asigură pe propria cheltuială condiţiile tehnice necesare individualizării consumurilor, indiferent de destinaţia spaţiului locativ deţinut.
   Art. 301. - (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termică furnizate utilizatorilor se încasează de la aceştia pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare de furnizor.
   (2) Facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părţile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea şi plata consumului de energie termică livrată numai pentru încălzire se pot eşalona, cu acordul părţilor, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial, urmând ca în factură să se treacă consumul real al cantităţii de căldură consumată în condiţiile legislaţiei în vigoare.

   CAPITOLUL VIII
  Preţuri şi tarife

   Art. 302. - (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat va practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare.
   (2) Facturarea se face în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament.
   (3) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.

   CAPITOLUL IX
  Dispoziţii finale şi tranzitorii

   Art. 303. - (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică va fi supus aprobării consiliilor locale, consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, intrând în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acestea.
   (2) În regulamentul întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale se specifică contravenţiile în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică atât pentru utilizatori, cât şi pentru operatori, cu indicarea acestora, şi cuantumul amenzilor aplicabile.
   (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari şi/sau împuterniciţii acestora şi de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor de reglementare competente, după caz.
   Art. 304. - (1) Activitatea de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat şi respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate.
   (2) Autorităţile de reglementare competente vor controla aplicarea prevederilor prezentului regulament sau a Regulamentului-cadru, după caz.
   Art. 305. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

   ANEXA Nr. 1
la regulament

    Tabelul 1: Valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul cu care operează furnizorul
   
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │ Denumire parametru │ Unitate │Valoare│ Bază │ Data │
│crt.│ │de măsură│ │de stabilire│de stabilire│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │p(tr) - cotă din energia termică intrată în │ % │ │ │ │
│ │staţia termică, respectiv produsă în centrala │ │ │ │ │
│ │termică, corespunzătoare pierderilor de energie │ │ │ │ │
│ │termică prin transmisie spre mediul ambiant │ │ │ │ │
│ │în reţelele de distribuţie aferente staţiei termice, │ │ │ │ │
│ │respectiv centralei termice │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 2 │p(PT), p(CT) - cotă din energia termică intrată │ % │ │ │ │
│ │în staţia termică, respectiv produsă în centrala │ │ │ │ │
│ │termică, corespunzătoare pierderilor de energie │ │ │ │ │
│ │termică în staţia termică şi, respectiv, centrala │ │ │ │ │
│ │termică │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 3 │p(sacc) - cotă din volumul de apă caldă │ % │ │ │ │
│ │determinat, respectiv [Var-Vad-Vp(PT)], │ │ │ │ │
│ │corespunzătoare pierderilor de apă prin │ │ │ │ │
│ │scăpări în reţeaua de apă caldă de consum │ │ │ │ │
│ │şi recirculare │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 4 │eta(m)^caz - randamentul de proiect al cazanelor │ % │ │ │ │
│ │din centrala termică │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 5 │eta(CT) - randamentul de funcţionare al │ % │ │ │ │
│ │centralei termice, influenţat de numărul de │ │ │ │ │
│ │porniri/opriri zilnice │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 6 │q - putere calorifică inferioară pentru │kJ/m3(N) │ │ │ │
│ │gazele naturale │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 7 │q - putere calorifică inferioară pentru │ kJ/kg │ │ │ │
│ │combustibilul lichid │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ 8 │D(regim) - debitul orar de calcul al utilizatorului │ m3/h │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┘
    Furnizorul va completa coloanele 3, 4 şi 5 ale tabelului, precizând:
    în coloana 3 - valoarea cu care operează în prezent, pentru fiecare parametru precizat în coloana 1;
    în coloana 4 - documentele care constituie baza de stabilire a valorii respective (studii, programe de măsurări, standarde etc.);
    în coloana 5 - data la care a fost stabilită valoarea fiecărui parametru.

   ANEXA Nr. 2
la regulament

    Tabelul nr. 2: Model de transmitere a datelor necesare verificării modului în care s-au determinat energia termică şi volumul de apă rece pentru apa caldă de consum precizate în factură în cazul utilizatorilor necontorizaţi
   
                                           <denumire>
- Utilizator casnic necontorizat ──────────

- Perioada de facturare ──────────
<denumire>
- Staţia/centrala termică ──────────

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┐
│Nr. │ Date de intrare │ Unitate │Valoare│
│crt.│ │ de măsură │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 1 │Energia termică intrată în staţia termică - Q (numai pentru │(GJ) │ │
│ │utilizatorii alimentaţi din staţia termică) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 2 │Indexul vechi - I(Q1) al contorului de energie termică │(GJ) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 3 │Indexul nou - I(Q2) al contorului de energie termică │(GJ) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 4 │Energia termică produsă în centrala termică - Q (numai pentru │(GJ) │ │
│ │utilizatorii alimentaţi din centrala termică) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 5 │Consumul de combustibil al centralei termice (numai pentru │(m3(N))/(kg)│ │
│ │utilizatorii alimentaţi din centrala termică), inclusiv puterea │ │ │
│ │calorifică inferioară a acestuia │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 6 │eta(CT) - randamentul de funcţionare al centralei termice, │ % │ │
│ │influenţat de numărul de porniri/opriri zilnice │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 7 │Pierderile de energie termică în staţia/centrala termică - Q(PT) │ (GJ) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 8 │Pierderile de energie termică prin transmisie în reţelele termice de│ (GJ) │ │
│ │distribuţie aferente staţiei/centralei termice - Q(pt) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 9 │Pierderile de energie termică prin scăpări în reţelele termice de │ (GJ) │ │
│ │distribuţie aferente staţiei/centralei termice - Q(ps) (aferente │ │ │
│ │atât circuitelor de încălzire, cât şi celor de apă caldă de consum) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 10 │Temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat│ [C] │ │
│ │din staţia/centrala termică staţia/centrala termică - t(p) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 11 │Temperatura medie lunară pentru apa caldă de consum furnizată │ [C] │ │
│ │din staţia/centrala termică - t(acc) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 12 │Temperatura medie lunară pentru apa rece intrată în staţia/centrala │ [C] │ │
│ │termică - t(ar) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 13 │Energia termică pentru apă caldă de consum furnizată din staţia/ │ (GJ) │ │
│ │centrala termică - Q(acc) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 14 │Energia termică pentru încălzire furnizată din staţia/centrala │ (GJ) │ │
│ │termică - Q(înc) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 15 │Energia termică pentru apă caldă de consum furnizată utilizatorilor │ (GJ) │ │
│ │contorizaţi alimentaţi din respectiva staţie/centrală termică - │ │ │
│ │Q(acc cont) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 16 │Energia termică pentru încălzire furnizată utilizatorilor │ (GJ) │ │
│ │contorizaţi alimentaţi din respectiva staţie/centrală termică - │ │ │
│ │Q(înc cont) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 17 │Energia termică pentru apă caldă de consum furnizată agenţilor │ (GJ) │ │
│ │comerciali, instituţiilor publice/social-culturale alimentate din │ │ │
│ │staţia/ centrala termică (determinată pe bază de baremuri) - │ │ │
│ │Q(acc AGENT) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 18 │Energia termică pentru încălzire furnizată agenţilor comerciali, │ (GJ) │ │
│ │instituţiilor publice/social-culturale alimentate din │ │ │
│ │staţia/centrala termică - Q(înc AGENT) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 19 │Suprafaţa echivalentă termic totală aferentă staţiei/centralei │ (m2) │ │
│ │termice │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 20 │Numărul total de persoane alimentate din staţia/centrala termică │ (nr.) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 21 │Consumul propriu de apă al staţiei/centralei termice - V(pPT) │ (m3) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 22 │Volumul de apă de adaos aferent staţiei/centralei termice - V(ad) │ (m3) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 23 │Volumul de apă rece intrat în staţia/centrala termică - V(ar) │ (m3) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 24 │Volumul total de apă caldă de consum furnizat din staţia/centrala │ (m3) │ │
│ │termică - V(acc) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┤
│ 25 │Diminuări ale energiei termice furnizate în funcţie de parametrii │ (GJ) │ │
│ │reali de livrare a energiei termice faţă de cei din contract │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┘
   ANEXA Nr. 3
la regulament

    Indicatori de performanţă ai serviciului de alimentare cu energie termică
   
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ Indicatori de performanţă │ Valoare realizată │
│Nr. │ │ trimestrial/anual │
│crt.├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┬───┬─────┬────┬─────┤
│ │ Denumire │ I │II │ III │ IV │Anual│
├────┼────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 1 │Numărul de solicitări ale utilizatorilor │Abur │ │ │ │ │ │
│ │pentru un nou racord/branşament sau pentru ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │modificarea racordului/ branşamentului │Apă fierbinte │ │ │ │ │ │
│ │existent ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Apă caldă │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Producători │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Alţi operatori de transport/ │ │ │ │ │ │
│ │ │distribuţie │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip industrial│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip urban │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de solicitări la care intervalul de │15 zile calendaristice │ │ │ │ │ │
│ │timp dintre momentul înregistrării cererii ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │de racordare din partea utilizatorului până │30 de zile calendaristice │ │ │ │ │ │
│ │la primirea de către acesta a avizului ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │tehnic de racordare este mai mic de: │60 de zile calendaristice │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 2 │Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de utilizatori afectaţi de │Producători │ │ │ │ │ │
│ │întreruperile neprogramate, altele decât ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │cele accidentale, pe tipuri de utilizatori │Alţi operatori de transport │ │ │ │ │ │
│ │ │şi/sau distribuţie │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip industrial│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip urban │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de întreruperi accidentale │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de utilizatori afectaţi de │Producători │ │ │ │ │ │
│ │întreruperile accidentale, pe tipuri de ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │utilizatori │Alţi operatori de transport │ │ │ │ │ │
│ │ │şi/sau distribuţie │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip industrial│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip urban │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 3 │Durata medie a întreruperilor accidentale, │Producători │ │ │ │ │ │
│ │pe tipuri de utilizatori ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Alţi operatori de transport │ │ │ │ │ │
│ │ │şi/sau distribuţie │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip industrial│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip urban │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 4 │Numărul de întreruperi programate │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Durata medie a întreruperilor programate │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de utilizatori afectaţi de │Producători │ │ │ │ │ │
│ │întreruperile programate ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Alţi operatori de transport │ │ │ │ │ │
│ │ │şi/sau distribuţie │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip industrial│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip urban │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de întreruperi cu durata programată depăşită │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 5 │Numărul de reclamaţii privind calitatea │Abur │ │ │ │ │ │
│ │energiei termice ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Apă fierbinte │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Apă caldă │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Producători │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Alţi operatori de transport/ │ │ │ │ │ │
│ │ │distribuţie │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip industrial│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Utilizatori de tip urban │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 6 │Numărul de reclamaţii care s-au dovedit a fi din vina operatorului │ │ │ │ │ │
│ │de transport şi/sau distribuţie a energiei termice │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul intervalelor de funcţionare a │Abur │ │ │ │ │ │
│ │reţelelor termice având cel puţin unul │ │ │ │ │ │ │
│ │dintre parametrii debit, presiune, ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │temperatură, de valoare mai mică decât │Apă fierbinte │ │ │ │ │ │
│ │limita inferioară prevăzută în contract, │ │ │ │ │ │ │
│ │care s-au dovedit a fi din vina operatorului├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │de transport şi/sau distribuţie │Apă caldă │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Durata medie de funcţionare a reţelelor │Abur │ │ │ │ │ │
│ │termice având cel puţin unul dintre ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │parametrii presiune, temperatură, debit de │Apă fierbinte │ │ │ │ │ │
│ │valoare mai mică decât limita inferioară │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzută în contract, care s-au dovedit a ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │fi din vina operatorului de transport şi/sau│Apă caldă │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul intervalelor de funcţionare a │Abur │ │ │ │ │ │
│ │reţelelor termice având cel puţin unul │ │ │ │ │ │ │
│ │dintre parametrii presiune, temperatură de ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │valoare mai mare decât limita superioară │Apă fierbinte │ │ │ │ │ │
│ │prevăzută în contract, care s-au dovedit a ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │fi din vina operatorului de transport şi/sau│Apă caldă │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 7 │Durata medie de funcţionare a reţelelor │Abur │ │ │ │ │ │
│ │termice având cel puţin unul dintre ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │parametrii presiune, temperatură de valoare │Apă fierbinte │ │ │ │ │ │
│ │mai mare decât limita superioară prevăzută ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │în contract, care s-au dovedit a fi din vina│Apă caldă │ │ │ │ │ │
│ │operatorului de transport şi/sau distribuţie│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 8 │Numărul de ore de funcţionare a reţelelor │Abur │ │ │ │ │ │
│ │termice cu agent termic impurificat din vina├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │operatorului de transport şi/sau distribuţie│Apă fierbinte │ │ │ │ │ │
│ │a energiei termice ├─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │ │Apă caldă │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii care nu au putut fi rezolvate │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ 9 │Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către │ │ │ │ │ │
│ │operatorul de transport şi/sau distribuţie a energiei termice a │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiilor prevăzute în licenţă │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────┼────┼─────┤
│ │Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului de transport │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau distribuţie a energiei termice, rezultate din analizele │ │ │ │ │ │
│ │efectuate de către autoritatea competentă, şi modul de soluţionare │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴─────┴────┴─────┘