icon-calorifer

Interes public • Solicitarea informațiilor

Legislație

Numele și prenumele persoanei responsabile

Numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:
• Codruța CRISTESCU
• Daria MIREA

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul
Adresa: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, cod 030254, București, România
Telefon: 0372.148.000 int. 122, 173
E-mail: relatii@radet.ro


Formular solicitare în baza Legii 544/2001

. Cerere-tip privind informații de interes public


Modalități de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Formulare:

Reclamație administrativă (1)
Reclamație administrativă (2)

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată:

Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22
(1) În cazul în care o persoana se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 (Autoritățile și instituțiile publice au obligația sa răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile).
(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și sa plătească daune morale și/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedura de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.

Lista documentelor de interes public
 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea R.A.D.E.T. București
 • Structura organizatorică și administrativă
 • Programul de audiențe
 • Situații și raportări statistice periodice către instituțiile de control și supraveghere specifice activității R.A.D.E.T. București
 • Raportări privind activitatea de relații cu publicul
 • Comunicate de presă, pliante, anunțuri, afișe, fluturași de informare privind activitățile instituției
 • Programe și strategii proprii
 • Date publicate pe site-ul R.A.D.E.T. București
 • Rapoarte anuale de activitate
 • Bilanțul contabil
 • Structura bugetului
 • Declarații de avere și declarații de interese
 • Licențe de activitate
 • Procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
 • Tariful pentru energie termică
 • Modalități de plată
 • Contractul - cadru de furnizare a energiei termice

Rapoarte și Buletine informative de aplicare a Legii nr. 544/2001