icon-calorifer

Interes public • Solicitarea informaţiilor

Legislaţie

Numele şi prenumele persoanei responsabile

Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
• Codruţa CRISTESCU
• Daria MIREA

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
Adresa: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, cod 030254, Bucureşti, România
Telefon: 0372.148.000 int. 122, 173
E-mail: relatii@radet.ro


Formular solicitare în baza Legii 544/2001

. Cerere-tip privind informaţii de interes public


Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Formulare:

Reclamaţie administrativă (1)
Reclamaţie administrativă (2)

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată:

Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22
(1) În cazul în care o persoana se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 (Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile).
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

Lista documentelor de interes public
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea R.A.D.E.T. Bucureşti
 • Structura organizatorică şi administrativă
 • Programul de audienţe
 • Situaţii şi raportări statistice periodice către instituţiile de control şi supraveghere specifice activităţii R.A.D.E.T. Bucureşti
 • Raportări privind activitatea de relaţii cu publicul
 • Comunicate de presă, pliante, anunţuri, afişe, fluturaşi de informare privind activităţile instituţiei
 • Programe şi strategii proprii
 • Date publicate pe site-ul R.A.D.E.T. Bucureşti
 • Rapoarte anuale de activitate
 • Bilanţul contabil
 • Structura bugetului
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese
 • Licenţe de activitate
 • Procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
 • Tariful pentru energie termică
 • Modalităţi de plată
 • Contractul - cadru de furnizare a energiei termice

Rapoarte şi Buletine informative de aplicare a Legii nr. 544/2001