icon-calorifer

Info clienţi • Factura de energie termică

 

Facturile aferente consumului de energie termică emise anterior lunii noiembrie 2019, inclusiv cele care se emit în luna decembrie 2019 pentru consumul lunii noiembrie 2019, se vor achita în contul RADET București specificat pe Facturi (inclusiv toate debitele restante evidențiate la rubrica sold precedent pe Facturile respective - dacă este cazul).

De asemenea toate Facturile care se vor emite în continuare de RADET București (penalități aferente facturilor achitate cu intârziere) se vor achita în contul menționat în antetul Facturii respective.

Consumul de energie termică aferent lunii noiembrie 2019 (atât consumul pentru prepararea apei calde cât și cel pentru agentul termic secundar de încălzire) este defalcat in două perioade necesare evidențierii statutului juridic diferit al RADET București, respectiv insolvență până în data de 11 noiembrie 2019. După data de 11 Noiembrie 2019 starea juridică a RADET București este faliment (informație comunicată și în partea de subsol a facturii).
Menționăm că nu există nicio modificare a tarifului de vânzare, acelasi tarif fiind aplicat atât consumului anterior datei de 11 noiembrie cât și consumului ulterior acestei date.

21.11.2019:
Informare de interes general pentru clienţii RADET Bucureşti

Factura verde

Factura verde este serviciul gratuit de transmitere prin e-mail a facturii pentru serviciile de furnizare a energiei termice. În acest fel asigurăm accesul permanent la factură şi contribuim împreună la protejarea mediului înconjurător, prin reducerea cantităţilor de hârtie consumată.

Începând cu 01.05.2016, R.A.D.E.T. Bucureşti a creat, pentru clienţii săi, posibilitatea primirii pe e-mail a facturilor de energie termică, fără a mai fi distribuite şi în format scris.

Pentru a putea beneficia de acest serviciu, trebuie ca, reprezentantul legal al Asociatiei de locatari/proprietari sau reprezentantul legal al persoanei juridice cu care regia are încheiat un contract de furnizare a energiei termice, să se prezinte la Direcţia Comercială - Serviciul Clienţi din str. Sfinţii Apostoli nr. 14, sector 5 pentru a încheia un act adiţional la contract care să conţină solicitarea primirii doar pe e-mail a facturilor de energie termică.

Actul Adiţional va fi semnat şi ştampilat doar de către reprezentantul legal.

În cazul în care reprezentantul legal nu figurează în baza de date a R.A.D.E.T. Bucureşti, acesta este invitat la sediul mai sus menţionat în vederea actualizării formelor contractuale.

Mentionăm că prin încheierea actului adiţional la contract, facturile de energie termică vor fi transmise doar pe adresa de e-mail specificată, respectiv nu vor mai fi distribuite şi pe format scris (suport de hârtie).

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la Direcţia Comercială - Serviciul Clienţi prin numerele de telefon 0372.757.000; 0372.757.008.


Vizualizarea şi plata online a facturii de energie termică

Vizualizarea şi plata online a facturii de energie termică se poate realiza prin crearea unui cont în aplicaţia informatică

"Servicii online clienţi RADET Bucureşti" Conectare

Pentru a se putea crea un cont, reprezentantul legal al utilizatorului (reprezentantul trebuie să figureze şi în evidenţele R.A.D.E.T. Bucureşti) va depune la registratura regiei sau pe adresa relatii@radet.ro o solicitare scrisă pentru vizualizarea şi plata online a facturilor de energie termică, menţionând adresa de e-mail. Urmare a solicitării, adresa de e-mail va fi înregistrată în baza de date R.A.D.E.T. Clientul va primi automat o notificare pe adresa de e-mail declarată, cu privire la posibilitatea de creare a unui cont, respectiv posibilitatea accesării serviciilor online.


 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi direct la Direcţia Comercială - Serviciul Clienţi:
Adresa: Str. Sfinţii Apostoli nr. 14, sector 5, Bucuresti
Telefon: 0372.757.000; 0372.757.008
Program: luni - vineri, între orele 07.30 - 15.30


Termen de plată
 

Termenul de plată al facturii este prevăzut în art. 42 din Legea nr. 51/2006:
alin. (10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului.

Operatorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice în conformitate cu prevederile art. 276 şi 277 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti.


Factura explicată
Factura-de-energie-termica
Modalităţi de plată

Plăţile în numerar se pot efectua:

prin casieria RADET - în limita a 5000 lei, potrivit prevederilor Legii nr. 70 / 2015 - din:

Str. Cavafii Vechi nr. 15, camera 2, sector 3

Program de lucru:
Luni, miercuri şi vineri: între orele 08.00 - 14.00
Marţi şi joi: între orele 08.00 - 18.00


prin casieriile Băncii Comerciale Române (B.C.R.), cu conditia prezentarii facturii emise de catre RADET, pentru identificarea clientului prin scanarea codului de bare de pe factura.
Pentru aceste plăţi, B.C.R. nu percepe comision.

În acest caz este necesar să menţionaţi pe documentul de plată utilizat numărul facturii, codul de client plătitor şi să luaţi în considerare, pentru a evita depăşirea termenului scadent, numărul de zile aferent transferului bancar.

Plăţile cu card bancar se pot efectua:

prin intermediul POS-urilor instalate în casieriile RADET, care sunt funcţionale începând cu data de 15.06.2015;

la bancomatele Băncii Comerciale Române (B.C.R.), daca sunteti detinatorul unui card de debit B.C.R. (Maestro, Visa Clasic, Visa Electron) si / sau card de credit B.C.R. Mastercard si cu conditia incheierii unei conventii cu B.C.R..
Pentru aceste plăţi efectuate prin intermediul ATM-urilor B.C.R., banca percepe un comision de 2 lei pentru deponentul care este client B.C.R. si 4 lei pentru deponentul care nu este client B.C.R.

• este accesibilă plata facturilor de energie termică şi prin platforma "Internet Banking", pentru clienţii care dispun de card bancar şi au încheiată o convenţie pentru procesarea plăţilor prin "Internet Banking" cu banca respectivă.

Plăţile se pot efectua online prin transfer din contul dumneavoastră în contul RADET (specificând codul de client, numărul si data facturii) prin intermediul unei aplicatii de tip home banking, în cazul în care aceasta este disponibilă în cadrul unitătii bancare la care dumneavoastră aveti deschis contul.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 115 / 20.09.2001, RADET Bucuresti este obligată să încaseze contravaloarea energiei termice într-un cont unic de tip escrow, respectiv:
RO55RNCB0074006423030092
deschis la Banca Comercială Română Sector 3.

 

Modalitătile de plată a facturii de energie termică au fost stabilite ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 70 / 2015 cu privire la plafonarea încasărilor în numerar.

Fragmente care conţin prevederi aplicabile RADET Bucuresti din Legea nr. 70 / 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări si plăţi în numerar si pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 193 / 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată:
Art. 1. (1) Operaţiunile de încasări si plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfăsoară activităţi în mod independent, asocieri si alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.
Art. 3. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări si plăţi în numerar, în următoarele condiţii:
a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
Art. 12. (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 9 si 10 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, si se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.

Facem precizarea că RADET are în vedere amplasarea la sediile casieriilor proprii de POS pentru plata cu card si de terminale la care se pot efectua plăti în numerar, astfel încât clientii nostri să-si poată achita contravaloarea facturilor de energie termică.